بررسی تطبیقی امکان انجام فعالیت‌های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه بر رویکردهای اتحادیۀ بین‌المللی تعاون (ICA)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

طبیعت اقتصاد تعاونی با توجه به اصول و ارزش‌های آن به‌گونه‌ای است که با سودا‌گری منافات دارد، اما آنچه که بیش از هر چیز محل اشتباه قرار می‌گیرد، این است که فلسفۀ غیرانتفاع مداری (سوداگری) اغلب با رویکرد غیرانتفاعی خلط می‌شود. نگارندگان بر این باورند که تعاون هرچه بیشتر سرنوشت خود را به دست عقلانیت اقتصادی و تجاری دهد، بهتر به هدف خود که همان ارتقای اعضا باشد، دست می‌یابد. رویکرد اتحادیۀ بین‌المللی تعاون نیز حاکی از آن است که اگر شرکت‌های تعاونی در زمینۀ رقابت اقتصادی و عرضۀ خدمات از کوره‌راه‌های سنتی خارج شده، به فعالیت‌های تجارتی بپردازند، نباید آن را «انحراف» نامید؛ مشروط بر اینکه تعاونی در این راه مقصودی جز تأمین نیاز اعضا نداشته باشد و تا اندازه‌ای پیش رود که از ماهیت و مبانی اصلی خود خارج نشده، تبدیل به یک شرکت سوداگر و سرمایه‌محور صرف نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative possibility of carrying out commercial activities in the form of co-operative on the basis of I.C.A approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sardoeinasab 1
  • Shahin Aghamohammadi 2
1 Associate Professor, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. Student in Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The cooperative nature of the economy, according to its principles and values, is incompatible with a melancholy cast, but what would be wrong to assume, more than anything else, is that a non-profit-oriented philosophy is often confused with nonprofit approach. We believe that the more the cooperation goes under the trade and economic reasoning, it will better realize its own goals which are members' promotion. International Cooperative Alliance approach also suggests that if these companies in the field of economic competition and services offering, get out of the traditional deviations and apply commercial activities, it should not be called "perversion of capitalism", if the cooperatives in this way have no purpose except to the extent necessary to meet the needs of its members and do not go beyond its own nature and foundations to be a merchant and investment-oriented company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business activity
  • Cooperation
  • International Cooperative Alliance (ICA)
  • profits and benefit
الف) فارسی
- کتاب‌ها
1. اسکینی، ربیعا (1380)، حقوق تجارت، جلد1، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
2. اینیاس پولت و پاتریک دوولتر (1389)، همگامی تعاونی‌ها با همکاری‌های توسعه، ترجمۀ سارا رضی، تهران، انتشارات مؤسسۀ توسعۀ روستایی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی.
3. اعظمی زنگنه، عبدالحمید (1351)، حقوق بازرگانی، چاپ چهارم ، تهران.
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1385) ، ترمینولوژی حقوق، چاپ16، تهران، گنج دانش.
5. حسنی، حسن (1381)، حقوق تعاونی‌ها، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب (سمت).
6. حسینی، سید شمس‌الدین و سوری، امیررضا (1392)، راهبردهای تأمین مالی تعاونی‌ها در ایران با استفاده از تجارب جهانی، تهران، انتشارات پایور.
7. خزاعی، حسین (1388)، مقدمۀ علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی، تهران ، انتشارات جنگل، جاودانه.
8. خنیفر، حسین و حسینی فرد، سید مجتبی (1392)، مدیریت تعاونی‌ها، تهران، انتشارات توسعۀ سبز.
9. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن (1384)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میثاق عدالت.
10. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامۀ دهخدا، جلد5، چاپ دوم از دورۀ جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
11. دیگبی مارگارت (1348)، «نهضت جهانی تعاون»، تهران، چاپخانۀ کیهان.
12. دراهیم، گئورگ (1349)، اقتصادی کردن واحدهای تعاونی، جلد اول، ترجمۀ سازمان مرکزی تعاون کشور، تهران، نشریۀ ش 50، سازمان مرکزی تعاون کشور.
13. سازمان مرکزی تعاون کشور(1347)، شرکت تعاونی؛وضع فعلی و آیندۀ آنها، جلد اول، سازمان مرکزی تعاون کشور، جلددوم (1348).
14. سازمان مرکزی تعاون کشور (1348)، گزارشی درباره ی اصول تعاون،گزارش کمیسیون خاص اتحادیۀ بین‌المللی تعاون دربارۀ اصول تعاون، اتحادیۀ بین‌المللی تعاون.
15. ستوده تهرانی، حسن (1385)، حقوق تجارت، جلد1، تهران، نشردادگستر.
16. سماواتی، حشمت‌الله (1378)، حقوق تجارت، جلد1، تهران، نشرمیزان.
17. شکیبا مقدم، محمد (1386)، مدیریت تعاونی‌ها، چاپ دوم (ویرایش جدید)، تهران، انتشارات میر.
18. شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بین الملل، چاپ سوم ،تهران، انتشارات سمت.
19. صوفیان، مهدی )گردآورنده) (1386)، کسب و کار در تعاونی‌ها، وزارت تعاون- معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفتر آموزش، تهران، انتشارات سبزان.
20. طالب، مهدی (1382)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
21. معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، تهران، مطالعات و نشر کتاب پارسه.
- مقالات و نشریات
21. دکتر انصاری (1364)، استاد دانشگاه تهران، سخنرانی درسمینار«بررسی جایگاه تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران».
22. ساردویی‌نسب، محمد (1388)، نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران، مجلۀ حقوق خصوصی ،سال ششم، ش پانزدهم، ص162-131.
23. شیرزادی، حسینعلی (1379)،«تفاوت های اساسی تعاونی ها با شرکت های تجاری» فصلنامۀ اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکناندولت (همیار)، سال دوم،ش 8، ص155-143.
24. قوسی، غنی (1368)،« نهضت تعاون در کشورهای درحال رشد» ،پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، دورۀ جدید، ش 9،ص40-37.
25. گنجی، احمد، تعاونیها و جهانی شدن(راهبردهای تعاونی‌ها در فرآیند جهانی شدن)، پایگاه مجلات تخصصی نورمگز، ش 24-23،ص328-317.
26. مورو، ژاک (1380)،«بانک تعاون و رفع موانع بازار در فرانسه»، فصلنامۀ همیار، سال سوم، ش 11،ص105-102.
27. هزارجریبی، جعفر (1389)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها (مطالعۀ موردی تعاونی‌های استان قم)، نشریۀ برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی،ش2 (علمی پژوهشی)، ص82-63.
28. یودین، سامی و اسلامی آلیگارث (1381)، «تعاونی‌ها و دولتها: تجربۀ هندوستان» ، فصلنامۀ همیار، سال چهارم، ش 14،ص144-143.
ب) انگلیسی                                          
1. November 29, 2002)Canadian Agricultural Co-ops Capitalization: Issues and Challenges: Strategies for the Future, Final Report, Corporate Finance,P.20
2. Chaddad, Fabio R. and Michael L. Cook (October 21, 2003 Kansas City, Missouri)."the Emergence of Non- Traditional Cooperative Structures:Public andPrivate Policy Issues",P.2
3. Chaddad, Fabio and Michael cook(fall,2004), "Understanding new Cooperative models: an ownership rights topology of co-operative models", R.Agr.Econ.:PP.348-360
4. Williamson, Lionel,)June 1987)"the Farmer's Cooperative Yardstick: Cooperative Refunds: Patronage and Revolving"
5. Zimbelman, Karen, "the Employee orientation Handbook on co-op History".
ج) سایت‌های معتبر
1.  http://etmkd.irjob.ir
5. http://www.asianphilanthropy.org/Areas of Focus/South Asia/India/2014/8/10
7. http://www.ica.coop/2014/7/25