نگرشی بر ماهیت آفریده‌های فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران

چکیده

قلمرو عمومی حقوق مؤلف که ناظر بر پایان مدت حمایت است، در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. به این منظور، با پایان مدت حمایت از حقوق مالی مؤلف، امکان استفادۀ آزاد از آثار مشمول این نهاد فراهم می‌‌شود. در این میان یکی از دشواری‌های قابل بحث، ماهیت آثار متعلق به قلمرو عمومی است که به اعتقاد برخی، اثر پس از تعلق به قلمرو عمومی، به مال مباح تبدیل می‌شود. این گروه در تأیید نظر خود به ویژگی‌های مشترک موجود میان آثار قلمرو عمومی و مال مباح استناد می‌کنند. در مقابل، این باور وجود دارد که آثار فکری پس از تعلق به قلمرو عمومی، به دلیل ازدست دادن عنصر کمیابی، اصولاً دارای وصف مال نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An outlook on the nature of mental creations after belonging to public domain

نویسندگان [English]

  • Pedjman Mohammadi 1
  • Marzie Sharghi 2
1 Associate Professor of Law, Shahid ChamranUniversity, Ahvaz, Iran.
2 M.A in Private Law, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The public domain of copyright which considers the end of protection period, attempts to cause balance among the rights of authors, society and third parties. So at the end of financial rights of author’s protection period the possibility of free utilization of these literary works will be possible. But in this situation one of the controversial difficulties is the nature of these kinds of literary works which, according to some scholars, after belonging to public domain, they will change in to the Allowable. To approve their idea, they focus on common features existing in these literary works(works relating to public domain) and the Allowable. On the other hand it is believed that literary works after belonging to public domain essentially works after belonging to public domain essentially due to lacking of scarcity element are not considered property at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Realm
  • End of Support
  • Copyrigh
  • public property
  • Lawful Property
الف) فارسی و عربی:
1. آیتی، حمید (1375)، حقوق آفرینش‌های فکری با تأکید بر حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان.
2. خدمتگزار، محسن (1390)، فلسفه‌ی مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
3. زرکلام، ستار (1388)، حقوق مالکیت ادبی و هنری،چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
4. صادقی نشاط، امیر (1389)، حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
5. صفایی، حسین (1385)، اشخاص و اموال، ج 1، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
6. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1386)، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.
7. لطفی، تقی (1348)، "بحثی تطبیقی در ریشه‌های تاریخی حقوق تألیفی و حمایت حقوقی صنعتی"، مجله‌ی کانون وکلا، ش113، صص 110-142.
8. محمدزاده وادقانی، علیرضا، محمدی، پژمان (1390)، فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
9. محمدی، پژمان (1376)،حقوق مؤلف، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
10. محمدی، پژمان (1386)، قراردادهای حقوق مؤلف، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
11. الموسوی الخمینی، روح‌الله (1410)، الکتاب البیع، ج 1، الطبعه الرابعه، قم، مؤسسۀ الاسماعیلیان.
12. نظرزاده، مرضیه (1390)، حقوق معنوی آثار فرهنگی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، چاپ اول، قم، انتشارات بوستان کتاب.
13. نوروزی، علیرضا (1381)، حقوق مالکیت فکری، حق مؤلف و مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، نشرچاپار.
ب) انگلیسی و فرانسه:
 
.14- Boyle, James, (2008), The public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, New Haven & London, Yale University Prees.
15- Choisy, Stephanie,(2009), Le Domain Public en droit d’auteur, renseigne ments: institut de recherche en propriete intellectuelle henri – desbois ( irpi ).
16-  Edward Geller, Paul,(2000), “Copyright History and The futur “, Journal copyright Society of the U.S.A. available on: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=243115.
17- Galbraith, Christine D, (2007), “A Panoptic Approach to Informaition Policy: Utilizing a More Balanced Theory of Property in Order toEnsure the Existence of a Prodigious Public Domain”, Journal of Intellectual Property, Vol 15, n 1.
available on: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1607959.
18- Gasaway, Lauran,(2009), “ A defense of the public domain”,law library Journal. available on: http://ssrn.com/abstract=1495233.
19- Icaza, Maria de,(2007),”Tirer les leçons du passé, créer l'avenir: Les Arts et Le Droit D'auteur”. available on: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/copyright/935/wipo_pub_935.pdf.
20- Stern, Simon,(2008), Copyright, Originality, and the Public Domain in Eighteenth-Century England”, Canada. available on: http://www.law.utoronto.ca/documents/stern/copyright_aesthetics.pdf.