بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 نمایندگی ظاهری یکی از اقسام جدید و کاربردی نمایندگی‌هاست که در هر دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و در قوانین بیشتر کشورهای جهان- صرف نظر از درجۀ پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی– و همچنین در برخی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده است و روز‌به‌روز بر کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف نمایندگی همچون اشخاص حقوقی، روابط استخدامی جدید، مسئولیت بیمارستان‌ها، کارت‌های بانکی، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک افزوده می‌شود. نگارنده در تحقیق حاضر تلاش کرده است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نظریه از دو بعد حقوقی و اقتصادی بپردازد و در بعد حقوقی نیز به مطالعۀ تطبیقی این نظریه در قوانین کشورهای مختلف اشاره کند که خود ارائه‌دهندۀ الگوهای متفاوت قانون‌گذاری در این حوزه است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش صریح این نهاد با توجه به کارایی و مزایای متعدد حقوقی و اقتصادی در حوزۀ نمایندگی، کارآمد خواهد بود و نپذیرفتن آن آثار اقتصادی زیادی بر جامعه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Legal and Economic Analysis of Doctrine of Apparent Agency

نویسندگان [English]

 • Mansour Amini 1
 • Mona Abdi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M. A of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Apparent agency is one of the new and practical kinds of agencies that have been considered in both legal systems – common law and civil law- and in most laws of different countries in the world – regardless of level of economic and social development - and also in some international documents. Its applications have been increased in different field of agency such as legal entities, new employment relations, hospital liability, bank cards, joint venture contracts …
In this article has been tried to study this theory on the legal and economic aspects with analytical – descriptive way and in legal aspect has been referred to comparative study in laws of different countries that show different models of legislating in this field.
Findings of this study show that explicit acceptance of this theory, according to several legal and economic benefits in field of agency, is necessary and ...

کلیدواژه‌ها [English]

 • agency
 • Appearance
 • Comparative study in legal systems
 • The Least-Cost principle
 • The Least-Cost avoider
 1. الف) فارسی:

  1. 1.        ابراهیمی ترکمان، ابوذر (1378)، بررسی ماهیت نمایندگی در فقه و حقوق، استاد راهنما: دکتر اسدالله امامی. استاد مشاور: دکتر محمدباقر پارساپور. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه قم.
  2. 2.       باقری مقدم، منوچهر (1380)، وکالت در حقوق ایران، چاپ رفاه، انتشارات: جابر.
  3. 3.       حاجیانی، هادی (1386)، حقوق نمایندگی، چاپ اول، انتشارات: دانش نگار.
  4. 4.       حبیبی، بهنام (1389)، تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی، انتشارات: مجد.    
  5. 5.       دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن (1384)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ چهارم، انتشارات: میثاق عدالت.
  6. 6.       قاسمی، مجتبی (1388)، تحلیل اقتصادی مقررات بازنشستگی کشوری، انتشارات: وزارت رفاه و تامین اجتماعی
  7. 7.       مهاجریان، عباس (1373)، شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات: فردوسی.
  8. 8.      نعیمی، عمران (1386)، نمایندگی تجاری (مطالعه و بررسی در حقوق داخلی و خارجی)، استاد راهنما: دکتر بهروز اخلاقی، استادان مشاور: دکتر محمود عرفانی و دکتر لعیا جنیدی، رسالۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

   

  ب) خارجی:

   

   

  1. Becker, Gary, (1998). The Economic Approach to Human Behavior: Fondations of the Economic Approach to Law, Oxford University Press.
  2. Brelsford,  James. F, ( 1980)." Apparent authority  and  the Joint venture: narrowing the scope agency Between Business associates", University of California, vol 13, pp. 387-486.
  3. Budylin, Sergey , ( 2007). "A Comparative Study In The Law Of Ostensible: Apparent Agency In The U.s and Russia", International Trade law journal, Vol 16, No.1, pp. 63-69.
  4. Brusch, Danny and  Macgregor, Laura, ( 2007 )." Apparent  Authority  In  Scots  Law: Some International Perspective", Edinburgh law Review, vol 11, pp. 349-378.
  5. Calabresi, Guido, (1970). The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, Yale University Press.
  6. Convention on agency in the international sale of goods (UAC) (1983). (unidroit)
  7. Ghoenka, rishab (2010). "Agency by Estoppel" available at: http:// legal services india.com/article/article/agency-by-estoppel-88-1.html/14 April 2010.
  8. Klimas, Tadas, (2001). "New Agency Rules In Lithuania : Translation and Commentary", Teises Apzvalga, No.5, available: http:// www.ssrn.com/abstract=1273302.
  9. Rasmuse, Eric, (2004). The Economic of Agency Law and Contract Formation, Indiana university of business press.
  10. Rossato, Andrea, (1994)."An Economic Analysis of Liability Rules", Available at: http:// www.jus.unitn.it/Cardozo/review/students/neg.html.
  11. Sealy  L.s , and Hooley, RJA , (2009). Commercial Law, Text, Cases and Material, 4th edition,  Oxford university.  
  12. Shavell, steven, , (2004). Fondation of Economic Analysis of Law, Harvard university Press.
  13. The Principles of European Contract law (PECL)( 2002).
  14. The Principles of International Commercial Contracts (PICC) (2004).
  15. Wells Orrick, Sarab, (2013). "Why The Least Cost Avoider Principle Unlocks the Code to Contributory Trademark Infringement", Berkeley Technology Law Journal, Vol 28, pp. 805-830.
  16. www.answers.com/topic/apparent-agency-authority.
  17. www.business dictionary.com/definition/apparent- authority.html.
  18. www.dictionary.findlaw.com/definition/ apparent- authority.html.
  19. Yuqing, Zhang, (2000). "Agency Under The New Contract Law Of The People's Republic of China" ,Oxford Journal  (Uniform Law Review), pp. 429-440.