نمایه نویسندگان

آ

 • آجری آیسک، عاطفه مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیربیمار در حقوق ایران و امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]

ا

 • ابهری، حمید مطالعۀ تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و امریکا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 397-415]
 • اردبیلی، محمدعلی احالۀ دادرسی کیفری میان کشورها؛ بازشناسی مفهوم و چالش‌های عملی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 461-479]
 • افتخار جهرمی، گودرز مطالعۀ تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • البرزی ورکی، مسعود بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-167]
 • الشریف، محمد مهدی مسئولیت مدنی متصرفان ساختمان در قبال آسیب‌های وارده بر مأموران آتش‌نشان؛ با مطالعۀ تطبیقی حقوق امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 169-189]
 • امینی، منصور بررسی تطبیقی خسارت ناشی از سوء شهرت ایجاد‌شده برای اموال در نظام حقوقی امریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 417-437]
 • انصافی آذر، بهنام مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدیران مؤسسۀ غیرتجاری در پرتو قاعدۀ «خرق حجاب شخصیت حقوقی» [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 439-460]

ب

 • بختیار نصرآبادی، راضیه احالۀ دادرسی کیفری میان کشورها؛ بازشناسی مفهوم و چالش‌های عملی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 461-479]
 • بکشلو، رضا تأملی در کارویژه و اعتبار دیباچه‌های قوانین اساسی، با تأکید بر دیباچۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 239-261]
 • بهرام پوری، رسول بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 501-521]

پ

 • پارسا، ناهید مطالعۀ تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و امریکا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 397-415]
 • پاسبان، محمدرضا مطالعۀ تحلیلی- تطبیقی احراز استقلال مدیران مستقل در راهبری شرکتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 481-499]

ج

 • جعفری، محمد جواد بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]
 • جلالی، محمد مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 61-82]
 • جلیل پیران، علی اکبر تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • جنیدی، لعیا بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 501-521]

ح

 • حبیبی، حبیب الله بررسی مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اعتبار مقررات آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی و رویۀ دولت ها [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]
 • حیدری شولی، فروغ مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 61-82]
 • حمدی، حسین بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 41-59]

خ

 • خزائی، سید علی بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 41-59]

د

 • دیلمی، احمد بررسی تطبیقی نسبت ولایت و نمایندگی سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-103]
 • دهقان‌پور فراشاه، سبحان بررسی تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در تصادفات وسایل ‌نقلیۀ خودران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 523-543]

ر

 • رحیمی، محمد اسحق مطالعۀ تطبیقی شرط تعیین قراردادی خسارت نقض تعهد قراردادی در حقوق ایران و افغانستان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 23-40]
 • رضوانیان، اویس ملاک محاسبۀ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویۀ داوری تجاری بین‌المللی ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 105-127]
 • رهبر، نوید بررسی تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی در تصادفات وسایل ‌نقلیۀ خودران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 523-543]

ز

 • زرنشان، شهرام بررسی مشروعیت بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اعتبار مقررات آن از دیدگاه اسناد بین‌المللی و رویۀ دولت ها [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 545-565]

س

 • سعادت مصطفوی، سیدمصطفی مطالعۀ قاعدۀ تعهدات یکپارچه در نظام حقوقی کامن‌لا با نگاهی به حقوق ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 691-718]
 • سلیمانی، نیلوفر بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 129-146]
 • سلیمان آبادی، الهه تأثیر دو نظام حقوقی سیویل‏ لا و کامن ‏لا در شکل‏ گیری و تحول دو سیستم متفاوت «سردفتری لاتین» و «سردفتری عمومی» [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 611-631]

ش

 • شیبانی، عادل بررسی تطبیقی نسبت ولایت و نمایندگی سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 83-103]
 • شکاری اشکذری، محمدرضا ملاک محاسبۀ نرخ خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ارز خارجی در اسناد تجاری بین‌المللی با نگاه به رویۀ داوری تجاری بین‌المللی ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 105-127]

ص

 • صادقی، آزاده بررسی ماهیت اعتبار امر مختوم با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 147-167]
 • صادقی، آزاده امکان‌سنجی اجرای سیاست قانونی‌سازی مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 567-589]
 • صادقیان، مهدیه مسئولیت مدنی متصرفان ساختمان در قبال آسیب‌های وارده بر مأموران آتش‌نشان؛ با مطالعۀ تطبیقی حقوق امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 169-189]
 • صالحی، جواد بررسی تطبیقی مؤلفه‌های برتری کنوانسیون حقوق دریاها بر قوانین دولت ساحلی در اعمال صلاحیت کیفری در مناطق دریایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 219-238]
 • صالحی فر، علیرضا بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 41-59]
 • صالحی مازندرانی، محمد حمایت حقوقی از شخصیت‌های خیالی (کاراکترها) در امریکا؛ رهاوردی برای حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 191-218]

ط

 • طالبیان، سید امیرحامد بحران نظام حل و فصل اختلاف‏ های تجاری بین ‏المللی در فعالیت‏ های فضایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 591-610]
 • طباطبائی حصاری، نسرین تأثیر دو نظام حقوقی سیویل‏ لا و کامن ‏لا در شکل‏ گیری و تحول دو سیستم متفاوت «سردفتری لاتین» و «سردفتری عمومی» [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 611-631]
 • طبیبی جبلی، مرتضی مسئولیت مدنی متصرفان ساختمان در قبال آسیب‌های وارده بر مأموران آتش‌نشان؛ با مطالعۀ تطبیقی حقوق امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 169-189]
 • طحان نظیف، هادی تأملی در کارویژه و اعتبار دیباچه‌های قوانین اساسی، با تأکید بر دیباچۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 239-261]

ع

 • عبدی، مونا بررسی تطبیقی خسارت ناشی از سوء شهرت ایجاد‌شده برای اموال در نظام حقوقی امریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 417-437]
 • عینی، محسن مبارزۀ کیفری با تقلب در فراورده ‏های پزشکی در اسناد بین‏ المللی و حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 263-289]

ف

 • فرحی، مریم دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 633-663]
 • فرهانی، رسول مطالعۀ تحلیلی- تطبیقی احراز استقلال مدیران مستقل در راهبری شرکتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 481-499]
 • فضائلی، مصطفی مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

ق

 • قاسمی، احسان همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر رسیدگی کیفری (مطالعۀ تطبیقی فرانسه، بلژیک و ایران) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 665-689]

ک

 • کیخسروی، مهدی مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]
 • کریمی، سحر بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 41-59]

م

 • مافی، همایون مطالعۀ تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و امریکا [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 397-415]
 • محمدی، عمید حمایت حقوقی از شخصیت‌های خیالی (کاراکترها) در امریکا؛ رهاوردی برای حقوق ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 191-218]
 • محمدحسنی، صدیقه مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک در برابر اشخاص غیربیمار در حقوق ایران و امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-21]
 • محمودی، سید هادی بحران نظام حل و فصل اختلاف‏ های تجاری بین ‏المللی در فعالیت‏ های فضایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 591-610]
 • محمودی جانکی، فیروز تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • مشکات، سید مصطفی ارزیابی سامانۀ مسئولیت هسته‌ای ژاپن و ایالات متحدۀ امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 331-349]
 • معماری، محمد هادی مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدیران مؤسسۀ غیرتجاری در پرتو قاعدۀ «خرق حجاب شخصیت حقوقی» [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 439-460]
 • مقدسی، محمد باقر همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر رسیدگی کیفری (مطالعۀ تطبیقی فرانسه، بلژیک و ایران) [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 665-689]
 • مقدم، عیسی مطالعۀ تطبیقی رقابت مدیر شرکت تجاری با شرکت از طریق انجام معاملاتی مشابه معاملات شرکت در حقوق انگلیس و ایالات متحدۀ امریکا و ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 351-368]

ن

 • نصیری، مهدی مطالعۀ قاعدۀ تعهدات یکپارچه در نظام حقوقی کامن‌لا با نگاهی به حقوق ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 691-718]
 • نعمت اللهی، اسماعیل مطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 369-396]
 • نیکونهاد، حامد تأملی در کارویژه و اعتبار دیباچه‌های قوانین اساسی، با تأکید بر دیباچۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 239-261]

ه

 • هوشبار، مهدی دکترین ابطال به ‏واسطۀ ابهام در آینۀ آرای دیوان عالی ایالات متحدۀ امریکا و امکان‏ سنجی آن در نظام کیفری ایران [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 633-663]

ی

 • یزدانیان، علیرضا مسئولیت مدنی متصرفان ساختمان در قبال آسیب‌های وارده بر مأموران آتش‌نشان؛ با مطالعۀ تطبیقی حقوق امریکا [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 169-189]