مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

چکیده

«کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (آکتائو) از سوی پنج کشور ساحلی این قلمرو آبی در 12 اوت 2018 به‌تصویب رسید. این کنوانسیون منطقۀ آب‌های سرزمینی را در مادۀ 5 خود به‌رسمیت شناخته است. مقررات حاکم بر آب‌های سرزمینی در مواد 6، 7، 10، 11 و 13 کنوانسیون یادشده مورد توجه قرار گرفته است.هدف از مقالۀ حاضر تعیین و تدقیق حقوق و تعهدات دولت‌های ساحلی از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها است. با عنایت به اینکه این مقاله می‌تواند مختصات کنش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مشخص نماید، موضوع مطالعۀ تطبیقی آب‌های سرزمینی در «کنوانسیون آکتائو» و «کنوانسیون حقوق دریاها» در مرکز توجه این جستار قرار گرفته است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که حقوق و الزامات حاکم بر آب‌های سرزمینی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها چگونه است؟ نتایج این جستار نشان می‌دهد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها سه رویکرد را اتخاذ کرده است: در رویکرد اول، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به ابتکاراتی دست زده است؛ در رویکرد دوم، این کنوانسیون مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را تأیید کرده است؛ و در رویکرد سوم، کنوانسیون یادشده برخلاف کنوانسیون حقوق دریاها در رویارویی با موضوع‌های حقوقی از موضع سکوت برخورد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Territorial Waters and its governing requirements in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea

نویسندگان [English]

 • Mostapha Fazaeli 1
 • Mahdi Keykhosravi 2
1 Associate Professor, International Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
2 Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Five Coastal states of the Caspian Sea signed the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea On August 12, 2018. This Convention has recognized region of the territorial waters in its Article 5. The provisions governing territorial waters has considered in Articles 6, 7, 10, 11 and 13 of the Convention. The purpose of this article is to determine and clarify the rights and obligations of coastal states through a comparative study of territorial waters and its governing requirements in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea. With regard to that the present article can determine the coordinates of the action of the Islamic Republic of Iran in the region, the matter of Comparative Study of Territorial Waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea has located at the center of gravity of this research. The present study is a descriptive-analytical method to answer the question of how are the rights and requirements governing territorial waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in comparison with the Convention on the Law of the Sea? The results of this study show that the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has adopted three approaches in comparison with the Convention on the Law of the Sea. In the first approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has taken initiatives. In the second approach, the Convention has approved the provisions of the Convention on the Law of the Sea and in the third approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, contrary to the Convention on the Law of the Sea, has dealt with legal matters from a position of silence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breadth of the Territorial Waters
 • Right of Innocent Passage
 • Rights and Obligations of Coastal State
 • Territorial Waters
 • The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
 1. الف) فارسی

  1. پیری دمق، مهدی و رزم‌پا، شبنم (1398)، «بهره‌برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه‌ای کویت»، فصلنامۀ مطالعات حقوق انرژی، ش 2، دورۀ 5.
  2. رضائی، علی (1396)، «حقوق و تعهدات کشورها در بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید‌پذیر دریایی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، ش 54، دورۀ 18.
  3. صالحی، جواد (1399، الف)، «محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امورکشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش 4، دورۀ 50.
  4. صالحی، جواد (1399، ب)، «اقدامات موقت و بایسته‌های آن در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ جلوه‌ای از نفی تحقق ملاحظات حقوق بشری متهم با هدف رعایت مصلحت بزه‌دیده»، فصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1، دورۀ 11.
  5. صوفی، فریده (1396)، «تحلیل حقوق بین‌الملل دریاها با نگاهی بر جایگاه ایران در زمینۀ حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ قانون‌یار، ش 2، دورۀ 4.
  6. صیرفی، ساسان (1399)، «خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش 1، دورۀ 50.
  7. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1391)، حقوق بین‌الملل عمومی، چ 42، تهران: انتشارات کتابخانۀ گنج دانش.
  8. محمودی، سید هادی و راستگو افخم، عارفه (1397)، «تقابل برنامۀ آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین»، مجله مطالعات حقوقی، ش 1، دورۀ 10.
  9. ممتاز، جمشید؛ علیزاده، مسعود؛ زرنشان، شهرام (1396)، «حفاظت از محیط زیست دریاهای بسته یا نیمه بسته در خلال مخاصمات مسلحانه: بررسی موردی «خلیج فارس»، فصلنامۀ اقیانوس‌شناسی، شمارۀ 32، دورۀ 8.
  • موسوی، سید فضل‌الله؛ موسوی، سید مهدی؛ جدیدی، انسیه (1391)، «تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982» مجلۀ مطالعات حقوقی، ش 1، دورۀ 4.

   

  ب) خارجی

  1. Andreone, Gemma (2017), The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests, New York, Springer Pulishers.
  2. Bowett, D. W.(2010), Self-defence in International Law, Clark, The Lawbook Exchange, Ltd.
  3. Churchill, Robin Rolf. Lowe, Alan Vaughan (1988), The Law of the Sea, Manchester, Manchester University Press.
  4. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (1972).
  5. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea (2018).
  6. Crawford, James (2012), Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press.
  7. Dixon, Martin. McCorquodale, Robert. Williams, Sarah (2016), Cases & Materials on International Law, Oxford, Oxford University Press.
  8. Fitzmaurice, Malgosia. Andenas, Mads. Tanzi, Attila. Wouters, Jan (2019), General Principles and the Coherence of International Law, Leiden, Brill publisher
  9. Fitzmaurice, Malgosia. Attard, David Joseph, Fitzmaurice, M. Martínez Gutiérrez, Norman A (2014), The IMLI Manual on International Maritime Law: The Law of the Sea, Oxford, Oxford University Press.
  10. Franckx, Erik (2011), Contemporary Regulation of Marine Living Resources and Pollution: Essays Written by and in Honour of the International Francqui Chairholder Professor Dermott Devine, Rome, Maklu Pulishers.
  11. Gharibov, A, A, (2019), ”KEY DISPUTES REMAIN UNSETTLED IN THE CASPIAN SEA DESPITE THE SIGNING OF THE CONVENTION ON LEGAL STATUS“. Institut Für Europäische politik, No.8, Vol, 3, PP. 1-6.
  12. Gill, Terry D., Fleck, Dieter (2011), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford, Oxford University Press.
  13. Hadian, Alireza, The legal system of the world's lakes from the perspective of international law and its compliance with Mazandaran Lake 2011/01/12, http://hadianalireza.blogfa.com/post/102. Last Visited 2020/05/22.
  14. https://orient.tm/en/russia-begins-ratification-process-of-caspian-constitution/
  15. International Maritime Organization, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)”, 2001/03/18, http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx, Last Visited 2020/05/23.
  16. Gill, Terry D., Fleck, Dieter (2011), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford, Oxford University Press.
  17. Kraska, James & Pedrozo, Raul (2013), International Maritime Security Law, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.
  18. Krasnova, Irina (2020), Russian Federation, Oxford, Oxford University Press.
  19. O'Brien, John (2017), International Law, Abingdon-on-Thames, Routledge
  20. Pozdnakova, Alla (2012), Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonisation, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers
  21. Rothwell, Donald. Oude Elferink, Alex G. Karen, Nadine Scott. Stephens, Tim (2015), The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Oxford, Oxford University Press.
  22. Soyer, Baris. Tettenborn, Andrew (2013), Pollution at Sea: Law and Liability, Abingdon-on-Thames, Taylor & Francis Publishers.
  23. Tanaka, Yoshifumi (2012), The International Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press.
  24. The Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/Albania)(1949), ICJ Reports.
  25. United Nations, “International Drug Control Conventions” 2010/12/10, https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html. Last Visited 2020/05/25.
  26. Valencia, Mark. Wu & Shicun. Hong, Nong (2016), UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea, Abingdon-on-Thames, Routledge
  27. Vrancken, Patrick H.G (2011), South Africa and the Law of the Sea, Leiden, Brill Publishers.
  28. Wallace, R (2011), International Law, London, Sweet & Maxwell.
  29. Xue, Hanqin (2017), Jurisdiction of the International Court of Justice, Leiden, Brill Publishers.