بررسی تطبیقی اخراج‌های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

اخراج ازجمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد و نحوۀ قانون‌گذاری در خصوص آن به جهت تأثیراتی که بر حمایت از کارگران دارد، دارای اهمیت بسزایی است. به این لحاظ که استرالیا کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی متعادل است، قانون کار این کشور برای تطبیق با قانون کار ایران انتخاب شده است. در بررسی تطبیقیِ مسئلۀ اخراج میان دو سیستم حقوقی ایران و استرالیا، نقاط مشترک و تفاوت‌هایی دیده می‌شود. اخراج غیرقانونی در ایران اخراج «ناموجه» و در استرالیا اخراج «نامنصفانه» نامیده می‌شود. در ایران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالی که در استرالیا اصل و قاعده‌ای وجود ندارد. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و اسناد مربوطه به روش کتابخانه‌ای، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دو قانون لازم‌الاجرای کار در کشورهای ایران و استرالیا که به ترتیب قانون کار مصوب 1369 و قانون کار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته می‌شود. در قانون دو کشور به لحاظ اجتناب‌ناپذیر بودن حدوث اختلاف در خصوص کار، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده‌اند. از سوی دیگر، سازمان بین‌المللی کار نیز در مصوباتش فاکتورهایی را در باب اخراج، تدوین و ارائه کرده است. با تطبیق دو قانون در موارد اخراج و تشریفات و ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در اخراج‌های غیرقانونی، معیار مطلوب بودن مقررات، میزان مطابقت آنها با معیارهای سازمان بین‌المللی کار است که ملاحظه می‌شود هردو کشور در قسمت‌هایی آنها را رعایت می‌کنند و در قسمت‌هایی دارای ضعف هستند. لذا بررسی تطبیقی این نتیجه را به‌دست می‌دهد که قانون‌گذاران دو کشور می‌توانند از نظام حقوقی یکدیگر الگوبرداری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of illegal dismissals in the labour regulations of Iran and Australia

نویسندگان [English]

 • Niloofar Soleimani 1
 • Mohammad Javad Jafari 2
1 Ph.D. student in Public Law, Department of public Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of public Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

In all countries’ labour laws, dismissal has been discussed as a topic that related to job security, human dignity and income of labours. Considering significant effect of dismissal on individual and social life of workers, methods of legislation are important to protect the working class. In Iranian literatures of labour law, there is no comprehensive and detailed study reviewing unjustified dismissal. In this study, unfair dismissal’s patterns, formalities, performance guarantees in Australian regulations were studied and compared with Iranian regulations. As Australia is a developed country with well-balanced economy and often has top ratings on lists of ILO, it was selected for this study. In this article by reviewing the relevant laws and documents in a documentary research, descriptive analytical and comparative methods were used. Two applicable labour acts in Iranian and Australian law are labour act 1990 and fair work act 2009.in comparative study of dismissal between two countries’ legal systems, similarities and differences have been observed. In Iranian regulation, illegal dismissal is called unjustified dismissal and in Australian’s is called unfair dismissal. In Iran the principle is that dismissal is unjustified while in Australia there is no principle. In Iran, giving written warnings in case of worker’s negligence and obtaining permission from labours authorities are necessary.in addition, employers must have a justified excuse like inevitable accident or definitive conviction. The legislature of Australia has determined significant unlawful dismissals and provided three criteria to recognize type of dismissals. In Australia there is emphasis on providing in advanced and written notice prior to dismissal. However, this is not a requirement in Iran. Dispute resolution authorities are provided in case of inevitability of disputes in labour relations. In both countries, proceedings are inexpensive, informal and easily available. Dispute settlement bodies hear individual and collective disputes. One of the strengths of Iranian labour law is that immediate dismissal is not allowed however, in Australia, in certain circumstances employer can dismissed the labour immediately without protective formalities of the dismissal. On the other hand, the international labour organization has provided drafts and presented factors in its approvals regarding dismissal. Comparing two countries’ laws, value of regulations depends on the degree of their compatibility with the International Labour Organization’s criteria. These criteria are observed to some degree by both countries. in conclusion, this comparative study indicates that the legislators of both countries can emulate each other's legal systems and improve their regulations to fully comply with ILO`s criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Illegal Dismissal
 • Unfair Dismissal
 • Dismissal Procedures
 • Compensation
 • dispute settlement bodies
 1. الف) فارسی

  - کتاب‌ها

  1. استوار سنگری، کورش (1396)، مقدمۀ حقوق کار، چ 2، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  2. بیکس، برایان (1962)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، مترجم: محمد راسخ، چ 2، تهران: نشر نی.
  3. رفیعی، احمد (1397)، حقوق کار، چ 3، تهران: نشر فکرسازان.
  4. رنجبری، ابوالفضل (1389)، حقوق کار، چ 10، تهران: نشر مجد.
  5. عراقی، عزت‌اله (1368)، آیا می‌دانید حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است؟، چ 2، تهران: نشر پلیکان.
  6. ----------- (1396)، حقوق کار، چ 18، تبریز: نشر یاران.
  7. محمودی، جواد (1394)، گفتارهایی در حقوق کار اتحادیۀ اروپا، چ 1، تهران: نشر مجد.
  8. معین، محمدرضا و زراعت، عباس (1389)، حقوق کار 1، چ 1، تهران: نشر اندیشه‌های حقوقی.
  9. هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، چ 1، تهران: نشر میزان.

   

  - مقالات

  • ابدی، سعیدرضا و ادریسیان، حامد (1395)، «مطالعۀ تطبیقی در ساختار و نظام دادرسی کار ایران و برخی کشورهای اروپایی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 2.
  • پورارشد، نادر (1387)، «فسخ قرارداد کار در حقوق ایران پیش و پس از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، دورۀ 8، ش 16.
  • طاهری، آزاده‌السادات (1393)، «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 5، ش 2.
  • موسوی، سید فضل‌اله (1379)، «نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 50.
  • هاشمی، سید محمد (1370)، «نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران»، ضمیمۀ مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 9.

   

  ب) خارجی

  - Books

  1. Alkiyumi, Fawzi Mubarak (2013), unfair dismissal (study with emphasis of revelance of shari, A, oman, university of Bedfor shire.
  2. Craig, john, Lynk, Michael (2006), Globalization and the future of labour law, Cambridge university press.
  3. Davies, A.C.L (2004), Prespectives on labour law (law in context), combridge university press.
  4. Hodges, jane (2009), international labour reports, volume 25, Martinnus Nijhoff publishers.
  5. R, Painter, A, Homles (2002), employment law, Oxford UK university.

   

  - Articles

  1. Chapman, Anna (2009), “protection in relation to dismissal from the work place relations act to the fair work act”, UNSW law journal, 32(3).
  2. Guidice, Geoff (2015), “the right to strike in Australia”, Centre of employment and labour relation law, available: http://www.ILera 2015.com
  3. Howe, Joanna (2011), The evolution and development of unfair dismissal law in Britain and Australia, lecture in law, university of adelaide.
  4. Malone, Trina (2011), “Vulnerability in the fair workplace: why dismissal laws fail to Adequately protect labour hire employment in Aurtralia”, Centre for employment and labour relation law, No.6.
  5. Pierre freyens, Bernoit, Gong, Xiaodong (2016), “Politics, the judiciary and the Arbitration of unfair dismissal disputes”, Centre of law and economics, Australian national university, Act.200.
  6. Robertson, nicholas (2018), “The Labour and Employment Disputes Review”, law business research LTD, 25(3): 1-9.

   

  - Documents

  1. Fair work act 2009.
  2. ILO convention (No. 156).
  3. ILO convention (No. 158).
  4. ILO Recommendation (No. R. 166).
  5. Work choices Act 2005.