بررسی قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقه بر روی طلب پولی در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال؛ راهکارهایی برای بازنگری در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ 2016 آنسیترال، انعقاد قرارداد وثیقه برای ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی مورد پذیرش قرار گرفته است. طلب پولی به معنای حق مطالبۀ تأدیۀ یک تعهد پولی بوده و به چهار قسم تقسیم شده است که شامل حساب دریافتنی، حق مطالبۀ تأدیۀ طلب مستند به سند تجاری، حق مطالبۀ تأدیۀ وجوه واریزی به حساب بانکی و حق مطالبۀ تأدیۀ اوراق بهادار غیرواسطه‌ای است. برای تعیین قاعدۀ حل تعارض، قرارداد وثیقه به جنبۀ قراردادی و جنبۀ مالی تقسیم شده است. قاعدۀ حاکم بر هریک از این جنبه‌ها با توجه به نوع طلب پولی متفاوت است. این تفکیک بر مبنای حمایت از اصل قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری، حمایت از انتظارات متعارف اشخاص ذی‌نفع در قرارداد وثیقه و حمایت از حقوق اشخاص ثالث صورت گرفته است. در حقوق ایران قانون حاکم بر قرارداد در مادۀ 968 قانون مدنی و مادۀ 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد حکم قرار گرفته که در آنها بین جنبۀ قراردادی و جنبۀ مالی قرارداد تفکیکی به‌عمل نیامده است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که در حقوق ایران از روش قانون نمونه برای تعیین قاعدۀ حل تعارض حاکم بر قرارداد وثیقۀ طلب پولی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the conflict of law rule applicable on Security agreement against a right to payment of a monetary obligation under UNCITRAL Model Law on Secured Transactions: Approaches for reviewing Iranian law

نویسندگان [English]

 • Hossein Hamdi 1
 • Alireza Salehifar 2
 • Seyed Ali Khazaei 2
 • Sahar Karimi 2
1 Ph.D. Student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The UNCITRAL Model Law on Secured Transactions which was approved by the UN General Assembly in 2016 has provided for rules on conflict of laws to determine the applicable law on secured transactions. These rules separate the contractual aspects from the property aspects of each secured transaction. The contractual aspect includes the mutual rights and obligations of the grantor and the secured creditor. Contractual aspect involves the mutual rights and obligations which are created between the parties to the agreement. It also includes the effects of the contract against third parties who might be affected by this contract. The effects of a contract on secured transactions will affect three parties. The first party is the guarantor who demands money from another person as collateral. The second party is the guarantor who accepts the mortgaged property. This contract is considered obligatory for the guarantor, but it is regarded voluntary for the other party. The latter whenever wishes might waive the collateral and if the guarantor has incurred costs in enforcing the collateral, the guarantor must reimburse these costs. The third party who owes money although is considered to be a third-party collateral for the contract. However, because his liability is the source of his debt, if he is notified of a security right in a receivable he is obliged to fulfill its obligation upon request. The second paragraph of Article 1 of the Model Law extends the scope of this law to the transfers of receivable contracts. This paragraph states that: “except otherwise is provided in Article 72 to Article 82, this law shall be applied to transferees by agreement of the parties”.
Property aspect of a contract on secured transactions involves the creation of effectiveness for third parties and priority of a security right among competing creditors. This distinction has been made on the basis of the protection of certainty principle and predictability objective as well as the protection of reasonable expectations of involved parties and also the protection of third parties’ rights. The model law considers that the law chosen by the parties would be the applicable law on the contractual aspect of security rights. In the absence of a choice of law by the parties to a contract on secured transactions, the law of a State that the security agreement has most closely connected with it will be applied. This place is the place where the characteristic of the agreement as the most important part of the obligations arising from security agreement have the most resemblance with the law of that country. Because the monetary obligation owed to the debtor of the receivable is used as encumbered asset, the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, makes the relationship between secured creditor and the debtor as the subject of applicable law between the debtor and grantor as the principal creditor. This is to protect the debtor’s rights regarding the property aspect of the security agreement, the law on the location of the grantor has been determined as the applicable law, although there are exceptions to this rule.
The purpose of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions is to establish a new system for endorsing obligations by means of movable property, both tangible and intangible. This law provides for conflict resolution of laws to determine the law governing the agreement. Protecting certainty and predictability, as well as the legitimate expectations of stakeholders are considered as criteria for determining the rules on conflict resolution. The contractual aspect deals only with the rights and obligations arising from the contract and is limited to the relationship between the guarantor and the pledgee and the debtor of a monetary claim. Regarding the contractual aspect, the law governing the mutual rights and obligations of the guarantor would be their chosen law. In the absence of the selected law, then, a law which has the closest connection with the contract shall be applied. The benchmark for the determination of the closest relationship is to realize which of the parties fulfills the most important and major part of the obligation so that the law of his place of residence can be considered as the governing law. In this vein, the most important part of the contract relates to the nature of a contract, and it is a part of a contract which the contract was mainly created because of it, and if it does not exist, it is not a contract.
The selection of the most important part of a contract does not have a precise criterion and is at the discretion of the court and can lead to conflicting results. In the relationship between the guarantor and the debtor of a monetary claim, as the contract cannot restrict the rights of third parties, the same law governs the contract between the debtor and the main creditor, namely, the guarantor. The financial aspects of a contract include the conclusion of a contract and relying on third parties and applying the priority of collateral over various creditors. In these cases, the principle of sovereignty of the guarantor is not governed and the model law in accordance with the type of property has developed a conflict resolution rule. If the mortgaged property is tangible property, the law of the place of occurrence of the property will prevail over these aspects. However, if the property is an intangible property, the law of the place of pledge of the guarantor will govern these aspects to protect the rights of third parties. In the context of the Iranian law, all contracts are governed by Article 968 of the Iranian Civil Code and Article 27 of the International Commercial Arbitration Law of Iran. These two codes do not distinguish between the contractual and property aspects of a security agreement. This study suggests that in the Iranian law, the model law approach should also be implemented to determine the rules of conflict of law so that the applicable law on security agreement can be ascertained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contractual aspect
 • Property aspect
 • Security right
 • Secured obligation
 1. الف) فارسی

  1. الماسی، نجادعلی و حسین‌زاده، مهدی (1389)، «ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری»، مجلۀ حقوق خصوصی، ش 16.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، تهران: گنج دانش.
  3. حبیبا، سعید و شعبانی کندسری، هادی (1395)، «بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه»، مجلۀ آموزه‌های فقه مدنی، ش 14.
  4. عباسی سرمدی، مهدی و اونق، شهرزاد (1393)، «تبیین قاعدۀ حل تعارض و تطبیق قانون حاکم بر رابطۀ منتقلٌ‌الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحد‌الشکل تجاری امریکا در پرتو اسناد بین المللی»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 4.
  5. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1394)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  6. علی‌پور، حسن؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ شهبازی‌نیا، مرتضی؛ صادقی، محمود (1397)، «ضابطۀ نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعۀ تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپایی، حقوق امریکا و حقوق ایران)»، مجلۀ‌ پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 1.
  7. کریمی، سحر (1399)، «بررسی نظریه تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1.
  8. وحدتی شبیری، سید حسن و فضلی‌مهر، مرضیه (1395)، «تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین‌الملل خصوصی»، مجلۀ پژوهشهای حقوق تطبیقی، ش 3.

   

  ب) خارجی

  1. Burnham, Scott J. (2012), The Glannon Guide to Secured Transactions, Harvard: Wolters Kluwer.
  2. Byttebier, Koen (2017), Towards a New International Monetary Order, New York: Springer.
  3. Chemerinsky, Erwin (2015), Conflict of Laws Cases and Materials, New York: Wolters Kluwer.
  4. Cohen, Neil B. (2018), “The Private International Law of Secured Transactions: Rules in Search of Harmonization, Law and Contemporary Problems”, vol 81.
  5. European Parlament (2008), Rome I Regulation, Regulation (EC) No 593/2008) of the on the law applicable to contractual obligations, Official Journal of the European Union.
  6. Ferrari, Franco& Leible, Stefan (2009), Rome I Regulation The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich: European law publishers GmbH.
  7. Furmston, Michael & Chuah, Jason (2013), Commercial Law, Edinburgh: Pearson Education Limited.
  8. Hague Conference on Private International Law (2015), Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, Hague, Hcch.
  9. Hoffheimer, Michael H. (2019), Conflict of laws, New York: Wolters Kluwer.
  10. Kuipers, Jan-Jaap (2012), EU Law and Private International Law The Interrelationship in Contractual Obligations, Biston: Martinus Nijhoff Publishers.
  11. Loadsman, Nicholas & Douglas, Michael (2018), “The Impact of the Hague Principles on Choice of Law inInternational Commercial Contracts”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 19, No. 1.
  12. Miller, Roger LeRoy (2017), Business Law Today The Essentials, New York: Cengage Learning.
  13. Moloney, Niamh (2014), EU securities and financial markets regulation, Oxford: Oxford University Press.
  14. Mooney Jr, Charles W. (2017), “Choice-of-law Rules for Secured Transactions An Interest-Based and Modern Principles-Based Framework for Assessment”, Faculty Scholarship at Penn Law. 1776.
  15. Mishkin, Frederic S. (2019), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, New York: Pearson Education Limited.
  16. Nishitani, Yuko (2017), “Cross-border assignment of receivables: conflict of laws in secured transactions”, Uniform Law Review, Vol. 22, Issue 4.
  17. Richards, Paul (2017), Law of Contract, London: Pearson Education Limited.
  18. Roosevelt, Kermit III. (2019), “Certainty versus Flexibility in the Conflict of Laws” Faculty Scholarship at Penn Law, 2029.
  19. Schaeffer, Mary S. (2002), Essentials of Credit, Collections, and Accounts Receivable, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
  20. Stone Sweet A & Grisel F. (2017), The evolution of international arbitration, judicialization, governance, legitimacy, Oxford: Oxford University Press.
  21. Symeonides, Symeon C. (2016), Choice of law, New York: Oxford University Press.
  22. Symeonides, Symeon (2014), “Issue-by-Issue Analysis and Dépeçage in Choice of Law: Cause and Effect”, University of Toledo Law Review, Vol. 45, No. 1. pp 751-765.
  23. UNCITRAL (2017), UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, United Nations, Vienna.
  24. UNCITRAL (2017), UNCITRAL Model Law on Secured Transactions Guide to Enactment, Vienna: United Nations.
  25. UNCITRAL (2010), UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, New York: United Nations.