موضوعات = حقوق قراردادها
تعداد مقالات: 19
1. بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 783-803

اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته


2. مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای نفتی و منافع کشورهای تولیدکنندۀ نفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 665-694

عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ مهدی ناصری


3. بررسی تطبیقی تحولات حقوق حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-68

علیرضا باریکلو


5. مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 425-449

یوسف مولائی


6. مطالعۀ تطبیقی تعهدات طرفین قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-146

محمدعلی خورسندیان؛ میلاد امیــری


7. معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 785-803

اسماعیل نعمت اللهی


9. نابرابری قدرت چانه زنی به عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 693-723

سکینه کرمی


11. مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 751-771

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان


12. مطالعۀ تطبیقی معاذیر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس، امریکا و ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-150

محمد هادی دارائی


13. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


14. ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

محمد ابوعطا


16. غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-243

عباس قاسمی حامد


17. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


18. مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-85

بهرام تقی پور