تحلیل‎ ‎حقوقی‎ ‎آثار مالی و زمانی تغییرات شرح کار در قراردادهای‎ ‎طرح و ساخت و ‏‎ ‎EPC ‏(مطالعۀ تطبیقی قراردادهای نمونۀ فیدیک، ‏JCT‏ و سازمان برنامه و بودجۀ ایران)‏

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران‏

چکیده

برخی از پروژه‌ها درنهایت بسیار متفاوت از آن چیزی ساخته می‌شوند که در ابتدا مقصود سازندگان آن بوده است. عدم تدقیق در برآوردهای صورت‌گرفته در زمان ارجاع کار، تغییرات در وضعیت مکانیکی خاکِ محل اجرای پروژه، اشتباه در اسناد فنی مبنای طراحی که به تغییر در مقادیر، ظرفیت‌های تجهیزات مورداستفاده منجر می‌شود، تغییر در اولویت کارهای اعلام‌شده، تغییر در نحوۀ دسترسی به محل اجرای کار و... جملگی از عواملی هستند که به ایجاد تغییرات در محدوده، مقادیر و کیفیت شرح کار پروژه می‌انجامد. آثار مالی و زمانی این تغییرات در برخی موارد به اندازه‌ای قابل توجه است که اختلافات جدی بین طرفین ایجاد می‌کند. مدیریت این تغییرات بر اساس اسناد قراردادی و تهیۀ مستندات لازم از سوی هریک از طرفین امری ضروری است، به نحوی که عدم دقت و رعایت این موارد ممکن است به ورود ضرر به یک طرف قرارداد منجر گردد. پیش‌نیازهای لازم برای انتشار اسناد ارجاع کار و تعیین معیارهای لازم اعم از تجویزی یا عملکردی بودن آنها از سوی مناقصه‌گذار و تدقیق در اسناد مربوطه از موضوعاتی است که آثار بسیار قابل‌توجهی در مدیریت تغییرات خواهد داشت. نحوۀ ارزیابی آثار مالی و زمانی تغییرات در صورت نبود سازوکار مشخص قراردادی مشکل دیگری است که باید آن را با توجه به رویه‌های معمول و قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد حل و فصل نمود. محدودۀ اعمال تغییرات و انواع تغییرات قابل اعمال نیز با توجه به تعاریف قراردادی فی‌مابین طرفین و رویۀ موجود در صنعت نیز بایستی تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Financial and Time Effects of Variations in Scope ‎of Works in Design and Built and EPC Turn-Key Contracts ‎(Comparative Study of Sample Contracts of Fidic, JCT, and Iran ‎Program and Budget Organization)‎

نویسنده [English]

 • Adel Ebrahimpoor Asanjan
Faculty of Law and Social Sciences, The University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Some projects are ultimately being built very differently from what the builders originally intended. Design that leads to variations in the quantities, capacities of the equipment used, changes in the priority of the works, changes in the way of access to the work front, etc., are some factors that lead to changes in the quantities and the quality of the project scope of works. The financial and time effects of these changes are in some cases significant, which causes serious controversies between the parties. It is necessary to manage these changes based on the contract documents and the preparation of the necessary documents by each party is of great importance, so that inaccuracy and non-observance of these items may lead to losses to one party of the contract. Prerequisites for publishing tender documents and determining the necessary criteria- whether they are prescriptive or performance-based - by the bidder and reviewing the relevant documents are among the issues that will have significant effects on change management. evaluating the financial and time effects of changes in the absence of a clear contractual mechanism is another problem that must be resolved in accordance with the usual procedures and rules and regulations governing the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Variations
 • Design and Built
 • ‎ Prescriptive
 • ‎Performance
 • ‎Financial and Time ‎Evaluation.‎
 1. الف) فارسی

  1. دارایی، مریم (1395). بررسی ابعاد حقوقی تغییر مقادیر و احجام شرح کار پیمان در قراردادهای (ای‌پی‌سی) پروژه‌های نفت و گاز). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز. دانشگاه تهران.
  2. صابری، روح‌الله (1395). مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و EPC. تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  3. ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت غیرصنعتی (1384). تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، معاونت امور فنی.
  4. ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت، در پروژه‌های صنعتی (1380). نشریۀ ش 5490. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
  5. کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم، چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  6. وحدتی شبیری، سید حسن (1379). مجهول بودن مورد معامله. چاپ اول. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه.

   

  ب) انگلیسی

  1. Chappell, David (2011). Building Contract Claims, Fifth Edition, UK, Wiley-Blackwell.
  2. Conditions for Contract for Plant and Design and Built (1999). First Edition, International Federation of Consulting Engineering. Switzerland.
  3. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (1999). First Edition, International Federation of Consulting Engineering. Switzerland.
  4. Daraie, Maryam (2016). Legal Basics for Variations in EPC Contracts in Oil and Gas Construction, LLM Thesis in the Field of Oil and Gas Law, University of Tehran (In Persian).
  5. Drennon Constr. & Consulting, Inc. v. Dep’t of the Interior, B.C.A. Case No. 2391, 13-1 B.C.A.
  6. Dugan & Meyers Construction Co., Inc. v Administrative Services 162 Ohio App.3d 491,2005-Ohio-3810, 834 N.E.2d
  7. Executive regulations of Non-industrial Design and Built method (2004). Tehran, Organization of Time Management and Planning, Vice-Chancellor of Technical Affairs (In Persian).
  8. Executive regulations of the Design and Built method, in industrial projects (Publication No. 5490) (1380). Tehran, Iran's Planning and Management Organization (In Persian).
  9. Golden, K. C., & Thomas, J. W. (1995). The Spearin doctrine: The false dichotomy between design and performance specifications. Public Contract Law Journal, 25(1), 47-68.
  10. Henry Boot Construction Ltd v. Alstom Combined Cycles Ltd [2000] BLR 247
  11. Joseph A; Cleves, Ji; Richard G Meyer, No-Fault Construction's Time Has Arrived, Published in the construction Lawyer. Volume 31, No 3, Summer 2011 e 2011 by the American Bar Association.
  12. Katouzian Nasser (2007). General rules of contracts, second volume, fifth edition, Tehran, Sahami Enteshar Press (In Persian).
  13. Keith pickvance (2005). Delay and Disruption in Construction Contracts, Third Edition, UK, Informa Professional.
  14. KiSKA Constr. Corp.-USA v. Wash. Metro. Area Transit Auth., 540 U.S. 939, 124 S. Ct. 226, 157 L. Ed. 2d 252 (2003).
  15. Lien, J. A. & Rose, J. (2017). Design-build, performance specifications, and spearin: How modern trends in project delivery have impacted contractor's defenses. Construction Lawyer, 37(3), 6-37.
  16. McLaughlin, L. P. & Rothman, S. E. (2015). When spearin won't work: How contractual risk allocation often undermines this landmark ruling. Construction Lawyer, 35(3), 39-46.
  17. METCALF CONSTRUCTION COMPANY, INC. v. USA, No. 1:2007cv00777 - Document 143 (Fed. Cl. 2012)
  18. Michael Sergeant & Max Wieliczko (2014). Construction Contract Variations, First Edition, UK: Informa Law from Routledge.
  19. MT Højgaard A/S (Respondent) v E. ON Climate & Renewables UK Robin Rigg East Limited and another (Appellants), [2017] UKSC 59.
  20. Nancy W. Greenwald (2010). An Assault on the Spearin Doctrine: How AIA A201-2007 Shifts the Risks for Design Defects to the Contractor, Virginia Lawyer | October 2010, Vol. 59, 33-37.
  21. Rohr, N. (2000). Sole Discretion Revisited: WMC Resources Ltd Leighton Contractors Pty Ltd (1999) WASCA 10. University of Notre Dame Australia Law Review, 2, 77-80.
  22. Saberi, Ruhollah (2015). Liability due to design and construction defects in turnkey and EPC contracts, Tehran, Shahr Danesh Institute of Legal Studies and Research (In Persian).
  23. Sarah Lupton (2013). Cornes and Lupton’s Design Liability in the Construction Industry, Fifth edition, United States, John Wiley & Sons, Inc.
  24. J. Kelleher, T. E. Abernathy, H. J. Bell and S. L. Reed (2010). Smith, Currie & Hancock’s Federal Government Construction Contracts A Practical Guide for the Industry Professional, Second Edition, United States, John Wiley & Sons, Inc.
  25. Vahdati Shobeiri, Seyyed Hassan (1379), The Unknow Subject of the Transaction, first edition, Qom, Qom Islamic Propaganda Office Publishing Center (In Persian).
  26. WMC Resources Ltd v. Leighton Contractors Proprietary Ltd (2000) TCLR 1.
  27. Zinger Construction Co., Inc., v. the United States, 807 F.2d 979 (Fed. Cir. 198