مطالعۀ تطبیقی تعهدات طرفین قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

اتحادیۀ اروپا در سال‌های اخیر با بررسی حقوق کشورهای عضو، مقرراتی متحد برای قراردادهای خدمات تدوین کرده است. موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی تعهدات دو طرف قراردادهای خدمات در حقوق مشترک اروپایی و حقوق ایران است. این تحقیق با توجه به شباهت نظام حقوق قراردادها در ایران و اروپا، دستاوردهای حقوق مشترک اروپایی را مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار داده، بیان می‌کند کدام مقرره در حقوق ایران قابل بهره‌برداری است و این نتیجه حاصل شده است که همچون حقوق اروپاییِ تعهدات، مطابقت، رعایت استانداردها، مهارت و مراقبت، اطلاع‌رسانی قراردادی و هشداردهی، پرداخت بها (حتی در صورت عدم تعیین در متن قرارداد) و تعهد همکاری، قابلیت پذیرش فقهی و نیز تصریح در قوانین ایران را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between European and Iranian Laws of Service Contracts

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Khorsandian 1
 • Milad Amiri 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Master of Private Law, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In recent years, the European Union based on the law of its members has drafted two groups of articles about contract of services. These two instruments are principles of European law on service contracts and CFR. With regard to the similarity of the systems of contract law in Iran and Europe, the subject of this research is a comparative review of the obligations of parties in service contracts in European  and Iranian Laws. This study evaluates the achievements of the European law based on the Islamic and Iranian laws and States regulations of which could be accepted in Iranian law. It has been concluded that, similar to European law, we could accept obligations such as: conformity, obligation of skill and care, duty to inform and notice, payment (even if it is not specified in the contract) and the obligation to cooperate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • service contract
 • conformity
 • duty to inform and notice
 • price fixing
 • obligation to cooperate
 • European contract law
 1. الف) فارسی و عربی

  1. اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد (1393)، اص‍ول‌ ق‍رارداده‍ای ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌(۲۰۱0)، چ3، تهران: شهر دانش.
  2. امینی، منصور و شکوهیان، سید علیرضا (1395)، «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش76، ص 82-57.
  3. باریکلو، علیرضا و خزایی، سیدعلی (1390)، «اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دورۀ پیش‌قراردادی؛ با مطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش76، ص 88-53.
  4. جعفری‌‌ لنگرودی، محمدجعفر (1381)، تئوری موازنه، چ1، تهران: گنج دانش.
  5. جمعی از نویسندگان زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی (1385)، فرهنگ فقه فارسی، ج1، چ2، قم: مؤسسۀ دائرة‌المعارف فقه اسلامی.
  6. جنیدی، لعیا (1381)، «مطالعۀ تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید بر نظام‌های کامن‌لا»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش56، ص 48-11.
  7. خدمتگزار، محسن (1389)، تعهد ایمنی در قراردادها، چ1، تهران: انتشارات جنگل.
  8. خورسندیان، محمدعلی (1383)، «تمایز مقاطعه‌کاری و بیع»، مجلۀ مدرس علوم انسانی، ش32، ص 152-131.
  9. خورسندیان، محمدعلی و شراعی، الهام (1396)، قاعدۀ نفی اختلال نظام در حقوق خصوصی، چ1، تهران: گسترش رایانه.
  10. دارائی، محمدهادی (1395)، «عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بررسی فقهی و حقوقی)»، فصلنامۀ پژوهش حقوق‌ خصوصی، سال 4، ش14، ص 80-53.
  11. شعاریان، ابراهیم (1390)، «تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد»، مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 8، ش1، ص 138-109.
  12. شعاریان، ابراهیم و رحیمی، فرشاد (1393)، «انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش51، ص 66-41.
  13. شهیدی، مهدی (1383)، آثار قراردادها و تعهدات، چ2، تهران: انتشارات مجد.
  14. شهیدی، مهدی (1386)، شروط ضمن عقد، چ1، تهران: انتشارات مجد.
  15. صالحی‌راد، محمد (1378)، «حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش26، ص 116-83.
  16. صفایی، سید‌ حسین (1375)، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چ1، تهران: نشر میزان.
  17. عبدی‌پور، ابراهیم و پرتو، حمیدرضا (1391)، «بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 42، ش2، ص216-199.
  18. عبدی‌پور، ابراهیم و قاسم‌زاده، روح‌اله (1390)، «پایه‌های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفۀ عام ارائه اطلاعات» در قراردادها»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش1، ص 104- 83.
  19. علی‌احمدی، حسین (1375)، اجرای تعهد قراردادی، چ1، تهران: انتشارات برهمند.
  20. قاسمی‌حامد، عباس (1375)، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه»، مجلۀ کانون وکلا، ش10، ص 122-78.
  21. کاتوزیان، ناصر (1371)، عقود معین، ج1، چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  22. کاتوزیان، ناصر (1382)، نظریه عمومی تعهدات، چ2، تهران: نشر میزان.
  23. کاتوزیان، ناصر (1386)، حقوق مدنی: وقایع حقوقی، چ12، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  24. کرمی، سکینه (1395)، «نابرابری قدرت چانه‌زنی به‌عنوان مبنایی برای کنترل قرارداد»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش2، ص723-693.
  25. کوتس، هاین (1385)، حقوق قراردادها در اروپا، ترجمۀ ولی‌اله احمد‌وند و دیگران، ج1، چ1، تهران: موسسۀ انتشاراتی جهان جام‌جم.
  26. مرتضوی، عبدالحمید (1389)، حقوق تعهدات: تعهد به وسیله و به نتیجه، چ1، تهران: انتشارات جنگل.
  27. یحیی‌پور، جمشید و الهویی‌نظری، مهدی (1391)، «مطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش80، ص 140-192.
  28. ابن‌منظور، محمد (1408)، لسان‌العرب، ج10، چ 1، بیروت: داراحیا تراث العربی.
  29. الحسینی ‌العاملی، سید محمدجواد (1391)، مفتاح‌الکرامه، ج13، چ2، قم: مؤسسۀ ‌النشر‌الاسلامی.
  30. حسینی، سید میر عبد‌الفتاح (1418)، العناوین الفقهیه، ج2، چ1، قم: موسسۀ نشر اسلامی.
  31. حکیم، سید محسن (1392)، مستمسک العروه الوثقی، ج12، نجف: مطبعه‌الآداب.
  32. خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1382)، مصباح الفقاهه، چ1، بیروت: دار‌الهادی.
  33. خویی، سید ابوالقاسم موسوی (1413)، مستند العروه‌الوثقی، کتاب اجاره، چ3، نجف: بی‌نا.
  34. عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی) (1413)، مسالک الافهام، ج5، چ1، قم: مؤسسۀ ‌المعارف ‌الاسلامیه.
  35. نجفی، محمد‌حسن (1981)، جواهرالکلام، ج27، چ7، بیروت: دار احیاء تراث‌العربی.

  ب) خارجی

  1. Atiyah, P.S., Adams, J.N., Macqueen, H. (2001), The sale of goods, 10th edition, London: Pearson Education.
  2. Bailey, J. (2014), Construction Law, Florida: Crc Press.
  3. Barendrecht, M. & Others (2006), Principles of European Law on Service Contracts, Berne: European Law Publishers and Publishers Ltd.
  4. Beale, H. (2010), Chitty on Contracts II, London: Sweet and Maxwell.
  5. Burrows, J. F. (1968), "Contractual CoOperation and the Implied Term", The Modern Law Review, volume 31(4), p. 390-407.
  6. Busch, D. (2002), The principles of European contract law and Dutch law: A commentary, Vol. 1,  Netherlands, Hague: Kluwer Law International.
  7. Chambers, A. (1995), Hudson's building and engineering contracts, 11th edition, London: Sweet and Maxwell.
  8. Chitty, J. (2012), Chitty on Contracts: General principles, London: Sweet & Maxwell.
  9. Jansen, C. E. C. (1998), Towards a European Building Contract Law: Defects Liability: a Comparative Legal Analysis of English, German, French, Dutch and Belgian Law, Tilburg: Schoordijk Instituut.
  10. Kessler, F., Fine, E. (1963), "Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study", Harvard Law Review,Vol. 77, p. 401-449.
  11. Lando, O. & Beale, H. (2000), Principles of European Contract Law, Part I , II & III, Hague: Kluwer Law International.
  12. Markesinis, B. S., Unberath, H., & Johnston, A. (2006), The German Law of Contract: a comparative treatise, London: Hart Publishing.
  13. Restatement (Second) of Contracts (1979). American Law Institute, Section19, comment B.
  14. Schauer, Martin  (2008), "Contract Law of the Services Directive", European Review of Contract Law, volume 4, issue (1), p.1-14.
  15. Simon, R. I. (2005), "Standard-of-Care Testimony: Best Practices or Reasonable Care?", Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, Vol 33(1), p.8-11.
  16. Speidel, R. E. (1982), Restatement Second: Omitted Terms and Contract Method, Cornell L. Rev., Volume 67, Issue 4, p.785-809.
  17. Steensma, A. (2009), "Implied Obligations of Non-Hindrance and Cooperation in Construction Contracts", CMS Law: Tax, p.1-16.
  18. Von Bar, C., Clive, E., Schulte-Nölke, H. (2009), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law.Draft Common Frame of Reference,Outline edition: Mnchen sellier european law publisher.
  19. Wilhelmsson, T.  (2006), "European Rules on Pre-contractual Information Duties?", ERA-Forum, Vol. 7, No.1, p.16-25.