غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حاکمیت اندیشۀ حمایت از طرف ضعیف‌تر، شاخصۀ حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای منعقد می‌گردد. قانون‌گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت‌های پیش‌آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزۀ نظریۀ تعهد ارائۀ اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون‌گذار از طرف ضعیف‌تر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت می‌‌‌کنند؟ علاوه‌بر‌آن، ملاک شناسایی طرف ضعیف‌تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعدۀ قابل‌اعمال برای شناسایی طرف ضعیـف‌تر در نظریۀ تعهدات قراردادی وپیش‌قراردادی، ارائۀ اطلاعات، درجۀ آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیف‌تر قرارداد، از سوی رویۀ قضایی فرانسه طرح و قانون‌گذار فرانسوی به‌طور غیر‌مستقیم با عنوان «غیرحرفه‌ای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک به‌کارگرفته شده در آرای قضایی حرفه‌ای، مصرف‌کننده‌ای که در خارج از صلاحیت حرفه‌ای خود قراردادی را منعقد می‌سازد، می‌تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائۀ اطلاعات بهره‌مند گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Non-professional, the obligie of obligation to inform in contract in french law

نویسنده [English]

  • Abbas Ghasemi Hamed
Associate Professor, Department of Private Law and Economic Law, Faculty of law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concern for the protection of the weak party is a characteristic of contemporary French contract law. In the area of the obligation to provide information, the question arises as to what criterion should be applied to distinguish the weak party from the one placed in a position of power: On what basis is the party in the inferior position protected by jurisprudence and by the legislator in the face of their (stronger) partner? The principle applicable to the body of pre-contractual and contractual obligations relating to the disclosure of information is the degree of knowledge that one of the contracting parties has about the other. This widespread and objective concept of the layman as proposed by jurisprudence is indirectly accepted by legislators through the use of the term ‘non-professional’. According to the jurisprudential criterion, the professional consumer who acts beyond his/her competence when concluding a contract may be regarded as a ‘non-professional’ in order to benefit from legal and judicial protection, provided through the obligation to disclose information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • expert
  • non-professional
  • obligation to disclose information
  • Professional