تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به‌جای حکم به وجود حق فسخ، تأمین‌کننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفت‌روزه‌ به نفع مصرف‌کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمین‌کننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون‌گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflecting on the nature of withdrawal right in the electronic contracts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Alsharif 1
  • Hosein Asadi 2
1 Assistant Professor, Law Department, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A., Private Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In most legal systems, the right to cancel the contract is provided for consumer in electronic contracts with slight variations. In article 6 of the European Union directives on the protection of consumers in respect of distance contracts, such right is provided too. Article 37 of Iranian EC code considered for the right of withdrawal is very close to the above terms. There is a controversy about the nature of this right between the authors. The dominant approach considers it as a new legal cancellation right. It seems that despite the apparent similarity, the right of withdrawal in these two, is fundamentally different. Article 37 unlike its European equivalent, obligates the supplier to provide the withdrawal right for the consumer in the contract not any establishment of the right of rescission for the consumer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance contracts
  • electronice contract
  • option
  • right of withdrawal