موضوعات = حقوق قراردادها
تعداد مقالات: 19
1. مطالعۀ تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای نفتی و منافع کشورهای تولیدکنندۀ نفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 665-694

10.22059/jcl.2019.279805.633831

عباس کاظمی نجف‌آبادی؛ مهدی ناصری


2. بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 783-803

10.22059/jcl.2019.273655.633780

اسماعیل نعمت‌اللهی؛ مریم‌سادات سیدعلی روته


5. مطالعۀ تطبیقی تعهدات طرفین قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-146

10.22059/jcl.2018.248359.633601

محمدعلی خورسندیان؛ میلاد امیــری


9. معرفی و نقد نظریۀ اعتماد متعارف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 785-803

10.22059/jcl.2016.60702

اسماعیل نعمت اللهی


11. مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 751-771

10.22059/jcl.2015.55787

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان


14. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

10.22059/jcl.2015.54412

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم


17. مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-85

10.22059/jcl.2014.51528

بهرام تقی پور


18. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

10.22059/jcl.2014.51531

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی


19. غیرحرفه‌ای؛ متعهدله ارائۀ اطلاعات در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 229-243

10.22059/jcl.2014.51536

عباس قاسمی حامد