دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-404 (بهار و تابستان) 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

صفحه 1-20

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


6. قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

صفحه 99-121

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


شناسنامه علمی شماره

19. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-34