دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-404 (بهار و تابستان) 

مقاله علمی - پژوهشی

مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکا

صفحه 1-20

10.22059/jcl.2020.288706.633889

محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

صفحه 99-121

10.22059/jcl.2019.268697.633751

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان