دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 405-813 (پاییز و زمستان)