دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 405-813 (پاییز و زمستان)