استانداردها و اولویت‌های موضوعی به‌روز‌رسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

نیاز مبرم نظام حقوق تجارت ایران به مقررات روزآمد، توسل به دستاوردهای حقوق تطبیقی را به‌عنوان راهکاری علمی و واقع‌گرا ضروری می‌سازد. با وجود این، توسل به راهکار یادشده مستلزم رعایت بایسته‌هایی است تا بتوان نتایج مطلوب را از پیوند مقررات تجاری بین‌المللی در حقوق ایران به‌دست آورد. از سوی دیگر، تنوع موضوعی مقررات موردنیاز در حقوق ایران ایجاب می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها شناسایی شده، کاستی‌های موجود در حقوق تجارت داخلی و راهکارهای رفع آن‌ها در قالب پیشنهادهای مقتضی بیان گردد. در پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحقیقیِ تحلیل محتوا، ضمن تبیین دو محور مطالعاتی استانداردهای به‌روز‌رسانی ِمقررات تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی و اولویت‌های موضوعیِ موردنیاز در این عرصه، در پی تحلیل و اثبات این فرضیه هستیم که به‌روزرسانی مقررات تجاری علاوه بر تطابق با ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورمان، باید به‌طور مستمر و پویا و همگام با تحولات نوین تجارت بین‌الملل و در عین حال به‌دور از تقلید محض از قوانین خارجی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standards and Objective Priorities in Updating of the Iranian Commercial Provisions at the Point of View of Comparative Law

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghojavand 1
  • Mahmoud Jalali 2
1 Ph.D Student in Private Law in University of Isfahan
2 Associate Professor In law Department of University of Isfahan
چکیده [English]

The urgent need to updated provisions in Iranian commercial law necessitates resorting comparative law achievements as a scientific and realistic solution. Despite this point resort to mentioned solution requires many requirements in order to obtain acceptable conclusions in the field of accession of international commercial provisions in the Iranian law. Thus, we want to study these requirements and priorities in accordance with legal and economic structure of Iranian law. In the other hand, objective diversity of required provisions in the Iranian law necessitates recognition of these requirements and shortages in domestic law and their solutions. In current research, we try to exercise these requirements and solutions upon inferential analytical approach. Furthermore, we try to demonstrate and analyze this presumption that updating commercial provisions should be done continuously and in consistent with economic and political structure and new evolutions of international trade without mere imitation of abroad provisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customization of acceded provisions
  • Iranian law
  • Comparative law
  • Updating of provisions
  • International commercial provisions
1. فارسی
1. اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد (1396)، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (ترجمه)، چ 6، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
2. اسکینی، ربیعا (1385)، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیۀ امور ورشکسته، چ 9، تهران: انتشارات سمت.
3. اسکینی، ربیعا (1392)، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چ 17، تهران: انتشارات سمت.
4. اسکینی، ربیعا (1398)، «حقوق تجارت در گذر زمان»، مدرسۀ حقوق، ش 125.
5. اسماعیلی، محسن و قاسمی، علیرضا (1396)، «امتداد قواعد امانت در حقوق تجارت ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق تجارت مصر»، دوفصلنامۀ علمی تخصصی آموزه‌های حقوقی گواه، ش 5.
6. افتخار جهرمی، گودرز و خراسانی، علی (1396)، «تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 8، ش 1.
7. السان، مصطفی (1391)، حقوق تجارت الکترونیکی، چ 1، تهران: انتشارات سمت.
8. بابایی، ایرج (1396)، حقوق بیمه، چ 14، تهران: انتشارات سمت.
9. باریکلو، علیرضا و خزایی، علی (1390)، «اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی، با مطالعۀ تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 76.
10. بهرامی، بهرام (1392)، حقوق تجارت کاربردی، چ 4، تهران: انتشارات نگاه بینه.
11. بیات، فرهاد و بیات، شیرین (1394)، شرح جامع قانون مدنی، چ 7، تهران: انتشارات ارشد.
12. پاسبان، محمدرضا (1397)، حقوق شرکتهای تجاری، چ14، تهران: انتشارات سمت.
13. جلالی، محمود و شکوری، معصومه (1392)، «روند متحد‌الشکل‌سازی قراردادها در سطح بین‌المللی»، پژوهش حقوق خصوصی، ش 3.
14. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرایی، محسن (1390)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ 13، تهران: انتشارات دادستان.
15. رحمانی، عطاء‌الله (1393)، حقوق ورشکستگی، چ 1، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
16. ستوده تهرانی، حسن (1394)، حقوق تجارت، ج 1، چ 35، تهران: نشر دادگستر.
17. شهابی، مهدی (1397)، «تحلیل اقتصادی حقوق در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیته حقوقی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 9، ش 1.
18. شیروی، عبدالحسین (1395)، حقوق تجارت بین‌الملل، چ 9، تهران: انتشارات سمت.
19. شیروی، عبدالحسین (1396 الف)، داوری تجاری بین‌المللی، چ 7، تهران: انتشارات سمت.
20. شیروی، عبدالحسین (1396 ب)، حقوق تطبیقی، چ 15، تهران: انتشارات سمت.
21. کاویانی، کورش (1396)، حقوق تجارت (3)، حقوق اسناد تجاری، چ 9، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 
2. خارجی
22. Buxbaum, Hannah (2010), "Rethinking International Insolvency: The Neglected Roleof-  Choice- of Law Rules and Theory", 36 Stanford Journal of International Law,pp. 23-64.
23. Bonnel, Michael (2007), "Toward a Legislative Codification of The UNIDROIT Principles", From Congress To Celebrate The Fortieth Annual Session of UNIDROIT.
24. Bradgate, Robert (2010), Commercial Law, 3th Edition, London, Butterworth.
25. De Cruz, Peter (2005), Comparative Law in a Changing World,3thEdition, London, Cavendish Publishing.
26. Garner, Bryan (2011), Black Law Dictionary, 10th Edition, West Publication.
27. Gonzalo, Villalta (2016), "Electronic Bills of Exchange and Promissory Notes in Australia", Murdoch University Electronic Journal of Law, Vol.5, pp. 125-174.
28. Good, Roy (2005), Principles of Corporate Insolvency Law, 3th Edition, London, Sweet and Maxwell.
29. Graziadei, Michel (2009), "Comparative Law, Legal History and Historic Approach to Legal Cultures", The European Private Law Review, pp. 531-543.
30. Gringras, C (2008), The Law of the Internet, 3th Edition, Tottel Publishing.
31. kaplow,Louis (2009), "Economic Analysis of Law", American Law and Economic Review, pp. 123-165.
32. Kelly, Claire (2008), "Institutional Alliances and Derivative Legitimacy", Michigan journal of International Law, Vol.29, pp. 605-632.
33. Posner, R.A (2007), Economic Analysis of Law,7th Edition, Netherlands, Aspen Publishers.
34. Shavell, Steven (2009), 'Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis", Journal of Legal Studies, Vol.24,pp. 231-267.
35. Siegfried, Wien (2009), "The Consumer Right of Withdrawal and Distance Selling in Europe", Ankara Law Review, Vol.4, pp. 34-76.
36. Snyder, Francis (2003), Economic Globalization and the Law in 21th Century", First Edition, New York, Blackwell publishers
37. Stephan, Paul (2009),"The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law", University of Virginia School of Law, NO.99, pp. 10-85.
38. Uma, Wilson (2009), "Electronic Payments and Remote Deposits: Will Banks Move Past Products to Solutions?", Journal of Payment Strategy and System, Vol.3, pp. 17-56.
39. United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, New York, 1988.
40. United Nation Commission on International Trade Law, Year Book, New York,2014.
41. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation, New York, 1999.
42. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome, 2016.
43. Wood, Philip (2005), Principles of International Insolvency, 2th Edition, London, Sweet and Maxwell.
44. Zweigert, Konrad (2008), Introduction to Comparative Law, 6th Edition, Oxford, Clarendon Press.