بررسی تطبیقی ارزیابی خسارت درد و رنج و جبران آن در صدمات بدنی غیرکشنده در حقوق ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به مبانی مسئولیت مدنی، خسارت‌های اسمی، تنبیهی و جبرانی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. در بررسی نظام حقوقی ایران، این امرر محرز می‌گردد که بیشترین توجه به خسارت جبرانی، به‌عبارتی جبران خسارت و اعادۀ وضعیت سابق، صورت گرفته است. به‌ این ‌ترتیب در پذیرش خسارت معنوی به‌عنوان گونه‌ای از خسارات تنبیهی، با بی‌میلی و به‌طور محدود برخورد شده و راهکار و ابزار چگونگی تعیین آن پیش‌بینی ‌نشده است. حال ‌آنکه از جملۀ مهم‌ترین اقسام خساراتی که در نتیجۀ آسیب جسمی ایجاد می‌‌شود، خسارت معنوی ازجمله درد و رنج است که خود نیز به شاخه‌های گوناگونی قابل ‌تقسیم است. درواقع عبارت درد و رنج، نه‌تنها در مورد درد فیزیکی بلکه در خصوص طیف وسیعی از آسیب‌های ناملموس مانند ترس، اضطراب، اندوه و بی‌حرمتی به‌کار می‌رود. در حقوق امریکا حوزۀ جبران خسارت درد و رنج متنوع بوده، اغلبِ موارد یادشده مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما همگونی در شیوۀ ارزیابی وجود ندارد و از روش‌های مختلف مانند تعیین مبلغ مقطوع، تعیین سقف در مبالغ اعطایی، محاسبۀ روزانه و... استفاده شده و در بیشتر آن‌ها، شدت آسیب ازجمله مؤلفه‌های اصلی بوده است، لیکن شیوۀ جبران خسارت به صورت مالی پیش‌بینی شده است. با توجه به پذیرش خسارت معنوی در ایران، پژوهش‌هایی در این زمینه انجام‌شده، لیکن به‌طور خاص به خسارت درد و رنج پرداخته نشده است. در این مقاله برای دستیابی و پیش‌بینی ابزارهای حقوقی برای رفع این خلأ در نظام حقوقی ایران به بررسی نظام حقوقی ایالات ‌متحده و روش‌های محاسبۀ آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of pain and suffering damage assessment and its compensation in Non-Lethal Injuries in Iranian and American Law

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sabooripour 1
  • Mahtab Rahbar 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal and Criminology Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
2 MA. In Department of Criminal and Criminology Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

In different legal systems, nominal, punitive and compensatory damages have been identified according to the principles of civil liability. In reviewing the Iranian legal system, it is clear that the most attention has been paid to compensatory damages, i.e. compensation for damages and restoration of the former situation. As such, it has been dealt with reluctantly and limitedly in its acceptance of immaterial damages as a form of punitive damages, and the way and means of determining it has not been anticipated. Whereas one of the most important types of damages resulting from physical injury is immaterial damages, including pain and suffering, which itself can be divided into different branches. In fact, the term suffering is used not only for physical pain but also for a range of intangible injuries such as fear, anxiety, sadness, and disrespect. In American law, the scope of payment for pain and suffering is varied, and most of these cases have been considered but there is no consistency in the assessment method, and It has used various methods such as determining the lump sum, determining the cap or ceiling on the amounts awarded, per diem calculations etc., and in most cases, the severity of the damage is one of the main components and the method of compensation is financially provided. Regarding the acceptance of immaterial damages in Iran legal system, research has been done in this field, but in particular, the damage of pain and suffering has not been addressed. This article examines the US legal system and its calculation methods to obtain and predict the legal tools for removing this gap in the Iran legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immaterial Damage
  • Iran Legal System
  • Pain and Suffering
  • United States of America Legal System
1. فارسی
1. اصغری آقمشهدی، فخرالدین (1385)، «جبران خسارت معنوی در حقوق ایران»، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال سوم، ش 9 و 10.
2. افشار، حسن (1394)، « مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی در حقوق ایران» ، چ 1، تهران: مجد، تران.
3. بادینی، حسن (1392)، « فلسفه مسئولیت مدنی» ، چ 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
4. حبیبا، سعید و صالحی‌فر، علیرضا (بهار و تابستان 1392)، «رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطاهای مدنی مرگ‌آفرین؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق مسئولیت مدنی ایران و ایالات متحدۀ امریکا»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ش 1.
5. سلطانی‌نژاد، هدایت‌الله (1394)، «بررسی تطبیقی خسارت معنوی»، چ 1، تهران: انتشارات میزان دانش.
6. کاتوزیان، ناصر (1386)، «الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری»، چ 6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. کاتوزیان، ناصر (1395)، «دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)»، چ 19، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
2. خارجی
8. Andrews, Paul; Meyer, Robert G; Berla, Edward P, (1996), "Development of the Lost Pleasure of Life Scale", LawandHumanBehavior, Volume 20, Issue. 01, p.99–111.
9. Campbell, John; Chao, Bernard; Robertson, Christopher, (2017), "Time is Money: An Empirical Assessment of Non-Economic Damages Arguments", Wash. U. L. Rev. Volume 95, Issue 01, p. 1-52.
10. Diamond, Shari, (2016), "What Jurors Think: Expectations and Reactions of Citizens Who Serve as Jurors". Verdict: Assessing the Civil Jury. Washington, D.C.: Brookings Institution.
11. McCormick, Charles T. (1985), "Handbook on the law of damages" St. Paul, Minn,West Publishing Co. Volume 85.
12. M. Studdert, David; Kachalia, Allen; A. Salomon, Joshua; M. Mello, Michelle, (2011)," Rationalizing Noneconomic Damages: A Health-Utilities Approach", Volume 74, p. 57-101.
13. Price, Douglas L. (1993), "Hedonic Damages: To Value a Life or Not to Value a Life?", West Virginia Law Review, Volume 95, No. 4, p. 1054-1090.
14. Randall Bovbjerg, R; Sloann, Frank A; Blumstein, James F, (1988- 1989), "Valuing Life and Limb in Tort: Scheduling “Pain and Suffering”, Northwestern University Law Review, Volume 83, No. 4, p. 908- 976.
15. Studdert David M; Yang, Y. Tony; Mello, Michelle M, (2004), "Are Damages Caps Regressive? A Study of Malpractice Jury Verdicts in California", United States: HEALTH AFFAIRS, Volume 23, No. 4, p. 54-67.
16. Vidmar, Neil, (1993), "Empirical Evidence on the Deep Pockets Hypothesis: Jury Awards for Pain and Suffering in Medical Malpractice Cases", Volume 43, Issue 2, p. 217-266.
17. Vidmar, Neil, (1998), "The Performance of the American Civil Jury: An Empirical Perspective", United States: Arizona Law Review, Volume 40, No. 3,  p. 849-899.
18. Viscusi, W. Kip, (1988), "Pain and Suffering in Product Liability Cases: Systematic Compensation or Capricious Awards?", Volume 8, Issue 2, p. 203-220.
19. W. Leebron, David (1989), "Final Moments: Damages for Pain and Suffering Prior to Death", United States: N.Y.U. L. REv. Volume 64, p. 256- 363.
 
3. سایت‌ها
20. (محکومیت به پرداخت خسارت تنبیهی)، 2019 /10/9، به آدرس
https://ir.sputniknews.com/misc/201910095321848، آخرین بازدید 31 فروردین 1399.
21. (محکومیت به پرداخت خسارت تنبیهی در ایالت میسوری)، 23 تیر 1397، به آدرس https://www.yjc.ir/fa/news/6596170، آخرین بازدید 31 فروردین 1399.