ترابری تجاری دریایی و امنیت زیست زیر دریا؛ دوراهی نظام حقوقی داخلی و نظم حقوقی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

ترابری تجاری دریایی حوزه‌ای برای بیشترین حجم جابه‌جایی بار در جهان است و برای رونق زندگی بشر در همۀ جنبه‌های آن نقش حیاتی دارد. از سوی دیگر زیست زیر دریا پیوستگی با امنیت دوسوم سپهر جهان یعنی محیط دریاها دارد که با ترابری دریایی تهدید می‌شود. پرسش اصلی این نوشتار برخاسته از همین دوگانگی است؛ نظام حقوقی در میانۀ یک برنامه برای حمایت از ترابری تجاری دریایی و یک فرایند به نام تداوم امنیت حیات زیر دریا کدام را باید پاس بدارد؟ ترابری تجاری دریایی به‌عنوان یک برنامۀ باپیشینه و طراحی‌شده از سوی انسان برای جابه‌جایی بار بر عناصر موضوع (کالا)، ابزار (کشتی)، بستر (دریا) و عامل (متصدی ترابری) استوار است که هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارد. ولی ترکیب این عناصر به تهدیدی بر ضد یک فرایند یعنی شکل‌گیری طبیعی زیست زیر دریا و تداوم آن انجامیده است. نظام حقوقی مطلوب در قبال برنامه، ضابطه‌گرا است و در خصوص فرایند، حمایت‌گرا. از این رو، در نوشتۀ حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی به روش تحلیلی- توصیفی بررسی ‌شده است، نگارندۀ مقاله می‌کوشد تا با رویکرد تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی امریکا و نیز نظم حقوقی بین‌المللی نشان دهد که چگونه نظام حقوقی دربارۀ ترابری تجاری دریایی رویکردی سودانگارانه اتخاذ کرده و در برابر تهدیدهای ضد زیست زیر دریا که آلودگی‌ها برجسته‌ترین شکل آن است، نظام حقوقی افتراقی برای حمایت ندارد. نتیجۀ این مقاله نیز تدارک یک نظام حقوقی حمایت‌محور با چهار نوع ضمانت اجرای پیشگیرانه، تأمینی، کیفری و جبرانی است تا بتوان توازنی میان برنامۀ ترابری دریایی و فرایند زیست زیر دریا برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maritime Trading Transport and the Security of Marine Life: The Dilemma of the Domestic Legal System and International legal order

نویسندگان [English]

 • Mozhde Bostan 1
 • Hassan Alipour 2
1 Ph. D Student in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Pardis Farabi, Qom, Iran
چکیده [English]

Maritime trading transport is the area with the highest volume of cargo handling in the world and it plays a vital role in all aspects of the prosperity of human life. On the other hand, the marine life is associated with the security of two-thirds of the sphere of the world, the environment of seas, which is threatened by the maritime transport. The main question of this paper arises from this duality: the legal system must protect a program which supports maritime trading transport or a process which is called continuing the security of marine life? Maritime trading transport as a program with a background and designed by humans is based on the elements of subject (commodity), tools (ship), bed (sea) and agent (carrier) to move cargo and each has a separate legal system. But the combination of these elements has led to a threat to a process, the natural formation of marine life and its continuation. The optimal legal system is based on criterion about the program and is supportive about the process. Therefore, the present article, which has been reviewed using library and internet references by description and analysis method, seeks through a comparative approach between the Iranian legal system and the legal system of U.S.A, as well as the international legal order to show how a legal system has adopted a lucrative approach toward maritime trading transport and has not differential or special legal system for protection in the face of anti-security threats of marine life, of which pollution is the most prominent. The result of this article is the provision of a supportive legal system with four types of enforcement guarantees: preventive, security, criminal and compensatory so that a balance between the program of maritime trading transport and the process of the marine life can be constituted; especially since geographical location of Iran requires the provision of such a system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime Trading Transport
 • Marine Life
 • Ship
 • Pollution
 • Enforcement Guarantee
 1. 1. فارسی

  1. امام، رویا؛ نادری، ابراهیم؛ جهانبازی، آرش (تابستان 1393)، «آلودگی صوتی محیط زیست دریایی: معضلی جدید ناشی از صدای کشتی‌ها»، نشریۀ دیدگاه، ص 151-130.
  2. امید، هوشنگ (1353)، حقوق دریایی، ج 1، تهران: مدرسۀ عالی بیمه تهران.
  3. اندرز، داود؛ منتظر، مهدی؛ مسعودی، فرزاد (1391)، «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعۀ تطبیقی اجمالی)»، دوفصلنامۀ دانش حقوق مدنی، سال اول، ش 1.
  4. بازدار اردبیلی، پریسا و پژمان‌زاد، پیمان (1388)، «تحلیل و بررسی حمل‌ونقل دریایی در رشد اقتصادی کشور»، یازدهمین همایش صنایع دریایی، کد مقاله: NSMI11_012.
  5. بیگ زاده، ابراهیم (1389)، تقریرات حقوق بین‌الملل عمومی 2، دانشگاه شهید بهشتی.
  6. صادقی، حسین (1390)، «مفهوم تصدی به حمل‌و‌نقل و تجاری بودن آن»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 55.
  7. صفرقلی، امیرحسین؛ محمدی، اکبر؛ نجار تباربیشه، محمد (1394)، آمارنامۀ دریایی ایران، چ 2، تهران: ستاد توسعۀ فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی.
  8. طلایی، وحید (1388)، «تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست در حوزۀ حفاظت از دریاها با تأکید بر مسئولیت دولت‌ها در قبال آلودگی‌های نفتی»، پژوهش‌نامۀ روابط بین‌الملل، ش 43.
  9. محمدی، عباس (1388)، «ماهیت حقوقی قرارداد اجارۀ کشتی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 39، ش 4.

  10.معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، چ 24، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.

   

  2. خارجی

  11. Carlton, James T (2010), "The impact of Maritime Commerce on Marine Biodiversity", The Brown Journal of World Affairs, Vol. 16, Issue 2, pp. 102-125.

  12. C. Hanson, Andrew (2001), "Moving beyond “Jeopardy:” Water Quality Standards and the Conservation and Recovery of Endangered Aquatic species", Virginia Environmental Law Journal, Vol.20, p. 480-530.

  13. Effanie, Nadia (2011), "International Law on Marine Pollution from Ballast Water", Journal Hukum Internasional, Vol 8, No. 2, p. 249-274.

  14. Ehler, Charles (2007), "Protecting marine biodiversity and ecosystem: processes through marine protected areas beyond national jurisdiction", journal of international wildlife law and policy, no 6, p. 3-25.

  15. Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Brautaset, Lasse (2011), Scandinavian Maritime Law: The Norwegian Perspective, 3d edition, Rusaanes Bokproduksjon AS.

  16. Firestone, Jeremy; Jarvis, Christina (2007), "Response and Responsibility: Regulating Noise Pollution in the Marine Environment", Journal of International Wildlife Law and Policy, Vol. 10, p. 105-130.

  17. Hassan S. Khalilieh (2006), Admiralty and Maritime Laws in the Mediterranean Sea, Boston: Brill Leiden.

  18. Hebert, Cory (2010), "Ballast Water Management: Federal, States, and International Regulations", Southern University Law Review, Vol. 37, No. 2, p. 315-351.

  19. Ijaiya, Hakeem (2014). "The Legal Regime of Noise Pollution in Nigeria, Beijing Law Review", Vol. 5, p. 1-6.

  20. "Making LPG fuel an option for the shipping industry", 2019/10/30, the address: https://www.dnvgl.com/expert-story/maritime-impact/Making-LPG-fuel.

  21. Md Saiful, Karim (2015), Prevention of Pollution of the Marine Environment from Vessels, Germany: Springer.

  22. M. Haren, Angela (2007), "Reducing Noise Pollution from Commercial Shipping in the Channel Islands National Marine Sanctuary: A Case study in Marine Protected Area Management of Underwater Noise", Journal of International Wildlife Law and Policy, Vol. 10, p. 109-152.

  23. Nengye, Liu (A) (2013), "Current legal developments China", The International Journal of Marine and Coastal Law, No. 28, p. 171-187.

  24. Nengye Liu (B) (2013), "Criminal Liability for Vessel-Source Pollution in China: Law and Practice", the international Journal of Marine and Coastal Law, No.28, p. 517-531.

  25. Nordtvedt Reeve, Lora L (2012), "Of Whales and Ships: Impacts on the Great Whales of Underwater Noise Pollution from Commercial Shipping and Proposals for Regulation under International Law", Ocean and Coastal Law Journal, Vol. 18, No. 1, p. 130-158.

  26. "Paris Climate Agreement", 01/12/2015, available at: https://cdn. americanprogress.org/wpcontent/uploads5030725.

  27. Rusu, Ion; Coman, Varvara Licuta; Rusu-Balan, Ioana-Minodora, (2011), "The Aquatic Environment Protection through Criminal Law", Journal of Danubian Studies and research, Vol. 1, No.1, p. 80-98.

  28. Schultz, Jenny (1999), "Balancing the Relationship between Trade and the Environment within the World Trade Organization: Is this the End of Sea Turtle?", Asia Pacific Journal of Environmental Law, Vol.4, Issue 1, p. 35-56.

  29. Sloggett, David (2013), The Anarchic Sea: Maritime security in the twenty- first century, Hurst publisher.

  30. "Summary of Criminal Prosecutions, 2012, available at: https://cfpub.epa.gov /compliance/criminal_prosecution/index.cfm?action=3&prosecution_summary_id=2285&searchParams.

  31. Wayne K. Talley (2008), Ph.D. Maritime Safety, Security and Piracy, first published, London: British library cataloguing in publication data.

  32. "World seaborne trade", 2019, available at: http://unctad.org/en/ PublicationChapters/tdstat44_FS13_en.pdf.