نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، یحیی حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 23-43]
 • ایزانلو، محسن مسئولیت مدنی و ورشکستگی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-24]
 • اشراقی، مجتبی پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-49]
 • الشریف، محمدمهدی کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-22]
 • امینی، منصور حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 23-43]

ب

 • بادینی، حسن پیش بینی رفتار طرفین عقود و دعاوی بر اساس نظریه بازی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 26-49]
 • بازیار، ابوالقاسم جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-152]

ج

 • جباری زاده، روزبه مسئولیت مدنی و ورشکستگی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-24]
 • جعفری، مصطفی بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-132]
 • جنیدی، لعیا کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 52-87]

ح

 • حبیبا، سعید انتقال قهری اموال فکری [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 87-106]
 • حبیب¬زاده، محمدجعفر مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 43-72]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 73-90]

س

ش

 • شاکری، زهرا انتقال قهری اموال فکری [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 87-106]
 • شکوهی زاده، رضا مطالعه تطبیقی ترتیبات قانونی و قراردادی محاسبه خسارات در بیمه‌های جبرانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 170-185]

ص

 • صادقی، محسن نقش حقوق مالکیت فکری در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 91-113]

ع

 • عباسی، بیژن بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 115-132]

ف

 • فرجیها، محمد جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 133-152]

ک

 • کریمی، عباس مطالعه تطبیقی ترتیبات قانونی و قراردادی محاسبه خسارات در بیمه‌های جبرانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 170-185]

م

و

 • وزیری، سارا مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 43-72]