مطالعه تطبیقی ترتیبات قانونی و قراردادی محاسبه خسارات در بیمه‌های جبرانی

نویسندگان

1 دکتری حقوق - استاد

2 دکتری حقوق - استادیار

چکیده

موضوع مورد بحث این مقاله عبارت است از بررسی و تحلیل عوامل موثر در مبلغی که بیمه گذار در پی وقوع حادثه موضوع قرارداد، مستحق به دریافت از بیمه گر است. در همین راستا خواهیم دید که سه عامل در تعیین این مبلغ موثر است، نخست میزان خسارت وارد شده به بیمه گذار، دوم سقف تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار و سوم نیز توافقات قراردادی موجود میان بیمه گر و بیمه گذار، مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از خسارات وارده توسط بیمه گر از اهمیت برخوردار است.
شرط مازاد،بیمه‌گر،بیمه‌گذار،خسارت،شرط میانگین،شرط فرانشیز از مباحث مربوط به این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Legal & Contractual Arrangements of Assessment of Loss in Indemnity Insurances Contracts

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Reza Shokoohi Zadeh 2
چکیده [English]

This article is concerned with the question of how much the assured will be entitled to recover following an assured loss. It will be discussed which three elements are involved in this respect; first the loss of assured, second the amount of assuror obligation and third the contractual agreements of the parties in respect of the amount of assuror's payment.It should be noted that franchise clause,loss,excess clause,assuror,Assured,average clause is important elements.The essay examine first the loss of assured, second the amount of assuror obligation and third the contractual agreements of the parties in respect of the amount of assuror's payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assured
  • assuror
  • average clause
  • excess clause
  • franchise clause
  • loss