دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 1360691، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-211 
1. مسئولیت مدنی و ورشکستگی

صفحه 1-24

محسن ایزانلو؛ روزبه جباری زاده


4. انتقال قهری اموال فکری

صفحه 87-106

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


شماره‌های پیشین نشریه