مفهوم و آثار حق تألیف

نویسنده

دکتری حقوق - استادیار

چکیده

حقوق پدیدآورندگان آثار، بسیار متنوع هستند. در میان این حقوق، حقوق مالی به منظور تأمین حمایت از زندگی آبرومندانه پدیدآورنده و ترغیب سایرین به خلق آثار ارزشمند، در نظر گرفته شده‌اند. پدید آورندگان عمدتاً ناگزیرند حقوق مالی خود را به شکلی از اشکال به بهره‌برداران واگذار نمایند. یکی از مبانی شناسایی حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثار نیز در همین امر نهفته است تا هم صاحب اثر بتواند از طریق انتقال حقوق خود، درآمد کسب نماید و هم فرصتی برای دسترسی جامعه به دانش و اطلاعات فراهم گردد. در حقوق ایران جایگاه و اهمیت حق تألیف تبیین نشده است. این در حالی است که ارائه ویژگی-های این حق مالی ضرورت توجه بیشتر به این مفهوم را در اذهان متبلور می‌سازد. بررسی ضرورت ارائه‌ی تعریف عام و واحد این عوض در همه قراردادها، شناخت نقائص قانونی در خصوص این امر و تعیین ویژگی‌های حق تألیف و آثار آن، موضوع این تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept and effects of royalty

نویسنده [English]

  • Pedjman Mohammadi
چکیده [English]

Author? s enjoy many and various copyright among which, according to the law of copyright, is the right of the property that is designed to provide a reputable life for the author and to encourage others to create novelties. They will often have to bargain Their property right for a remuneration. This paper seeks, to provide a firm and acceptable definition of the remuneration (royalty) in such bargain; to study any possible flaw of the law in this respect, and to determine features and effects of the copyright. remuneration can be defined as a property given by the user to the author, or their representative, in return for vesting the right to use the work. That property is as important as the copyright itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creation of work
  • Determining of remuneration
  • effects of remuneration
  • remuneration
  • rising of remuneration