دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 1360715، اسفند 1390، صفحه 1-152 
مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان

صفحه 43-72

محمدجعفر حبیب¬زاده؛ سارا وزیری؛ سیده سپیده میرمجیدی