کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب سقوط دین نشده و برائت ذمه تدریجا صورت می‌گیرد و تلف و عیب مصداق موجب انفساخ یا حق فسخ نشده و تنها الزام موجر به تسلیم بدل را در پی دارد. قانونگذار تنها در مورد تسلیم متقابل عوضین از معیار تسلیم واقعی منافع عدول کرده و سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت را بر تسلیم حکمی منفعت یعنی تسلیم عین مترتب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality and the Effects of Delivery of Benefits, A Comparative Study on Iranian Civil Code and Islamic Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Alsharif
چکیده [English]

Although the subject of a lease contract is the benefits of property, according to the gradual essence of the benefits, the delivery is also possible in a gradual manner after coming into existence. Therefore, the delivery of the benefits is under the general rule of delivery. This means that the loss and defect after the delivery is not considered as loss and defect after the handing in of and it would make an option for the rest of the benefits. In leasing of a property, on the contrary of a sale, the delivery does not terminate the debt and aborting is made gradually and loss and defect does not cause option or termination. There would be only an obligation of lessee to deliver the substitute. The legislator only obviates the general rule of actual delivery in the case of mutual delivery of the benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benefit
  • .contract.
  • Delivery
  • Property
  • subject of lease contract