مصونیت کیفری نمایندگان مجلس در حقوق ایران و افغانستان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

چکیده

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن سبب گردیده تا برای آنها امتیاز ویژه‌ای تحت عنوان مصونیت پارلمانی درنظرگرفته شود که در توجیه و تبیین فلسفه وجودی آن، نظریه‌های مختلفی ارائه گردیده است. حمایت‌های قانونی ناظر بر مصونیت پارلمانی در دو صورت کلی با آثار و اوصاف متمایز قابل بررسی است؛ صورت اول، در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می‌شود. صورت دوم، نمایندگان را جز به تجویز پارلمان در برابر پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضایی به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی حمایت می‌کند و مانع از امکان تعقیب فوری آن‌ها به سبب جرائم انتسابی می‌شود. در این مقاله در خصوص پذیرش صور مصونیت پارلمانی بررسی شده است. نتایج مطالعه مزبور نشان می‌دهد درحقوق ایران، نمایندگان تنها مشمول یکی از صور مصونیت پارلمانی هستند. ولی در حقوق افغانستان رویکرد تلفیقی(عدم مسئولیت، عدم تعرض) مورد پذیرش قرارگرفته بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal immunity of MPs in Iran and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Habibzade 1
  • Sara Vaziri 2
  • Seyedeh Sepideh Mirmajidi 1
چکیده [English]

The necessity to protect to parliament and its members led to determine a particular privilege named parliamentary immunity . To define and justify the necessity of it, different theories have been introduced. The legal supports which observe the parliamentary immunity, can be generally studied in two categories with distinct descriptions and effects. First, is called "the principle of non-liability". Second, it supports the members of parliament against legal proceedings, arrest, imprisonment and the rest judicial measures, except by the permission and allowance of the respective parliament .
In this article, based on a comparative study, Approach to Iran and Afghanistan in the forms of parliamentary immunity has been investigated. The study results show that In Iran, Representatives are only entitled to one of the forms of parliamentary immunity. But in Afghanistan,are accepted Admission forms of parliamentary immunity on a integrative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • members of parliament.
  • Parliamentary Immunity
  • principle of Inviolability
  • Principle of Non-Liability
  • representatives