اعمال‌حقوقی‌«صغیرممیز»

نویسنده

دکتری حقوق

چکیده

در مقدمه این مقاله، ضرورت بحث پیرامون «اعمال حقوقی صغیرممیز» را تبیین نموده‌ایم. سپس مباحث مربوط را به دو مبحث تقسیم نموده و در ذیل هریک متناسب با عنوانِ منتخب، مطالبی را از نظر گذرانده ایم. در مبحث اول ذیل عنوانِ«مفاهیم و تعاریف» اصطلاحات عنوانِ مقاله یعنی «صغیرغیرممیز» و «عمل حقوقی» را تعریف کرده ایم. برای مبحث دوم، عنوانِ «بررسی اعمال حقوقی صغیرممیز» را برگزیده ایم و در ذیل گفتار اوّل آن، «اعمال حقوقی بالاصالة صغیر ممیز» را از حیث صحت، بطلان و عدم نفوذ، از منظر حقوق موضوعه، فقه اسلامی و دیدگاه بر خی از کشورها بررسی نموده ایم. در گفتار دوم، راجع به «انجام اعمال حقوقی صغیرممیز به نیابت و نمایندگی» سخن گفته ایم و در ذیل آن، از نمایندگی ولیّ قهری، قیم، وصی و امین، در مقام انعقاد معاملات و انشاء اعمال حقوقی و محدودیتهای هریک از نایبینِ مذکور، گفتگو به عمل آورده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Acts of Discerning Minor

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Samet
چکیده [English]

In this paper, we have clarified the necessity and motivation about legal act of discerning minor. After this introduction, we have classified related subjects into two topics and here we have investigated each one of them. In first topics of concepts and definitions, discerning minor and legal acts have been investigated. For second topic, we have selected legal acts of discerning minor and have investigated legal acts based on discerning minor from correctness and veracity, invalidity and impermeability, Islamic religious laws points of views and also we have investigated views of some countries in this respect. In second parts, we presented doing legal acts of discerning minor as representation and after that we have talked with natural guardian, trustees, and executor of will in position of signing a contract and doing legal act and restriction of mentioned representations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • discerning minor
  • executorof will .
  • legal act
  • representation of will