موضوعات = حقوق بانکی و بیمه
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 279-295

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی


3. تحلیل تطبیقی وقوع اشتباه انسانی یا خطای فنی در پرداخت‌های مبتنی بر کارت بدهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 545-564

مریم جلالی؛ محمدمهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی