نویسنده = محسنی، سعید
تعداد مقالات: 6
1. مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 879-900

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


3. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


4. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی


5. راهنامه در کنوانسیون CMR

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-136

سعید محسنی؛ حسین صفوی شاملو


6. حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی