موضوعات = حقوق بورس، بیمه و بانک
مطالعۀ تطبیقی حقوق مصرف‌کننده راجع به برداشت مستقیم بانکی در ایران و امریکا

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 883-911

10.22059/jcl.2023.356146.634481

محمدامین فصیحی‌زاده؛ علیرضا فصیحی زاده؛ حسن پاک طینت؛ مجتبی نیکدوستی


مطالعۀ تطبیقی ساختار تنظیم و نظارت بیمه در ایالات متحدۀ امریکا و ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 279-295

10.22059/jcl.2019.256710.633662

مهرنوش کیال؛ محمود باقری؛ محمد حسین زارعی؛ سید محمد هاشمی