نویسنده = سعید محسنی
تعداد مقالات: 7
1. قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-121

10.22059/jcl.2019.268697.633751

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


2. مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 879-900

10.22059/jcl.2018.248822.633607

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


4. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

10.22059/jcl.2016.58613

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


5. حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-349

10.22059/jcl.2015.54415

سعید محسنی؛ الناز نهاوندی


6. راهنامه در کنوانسیون CMR

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-136

10.22059/jcl.2014.36316

سعید محسنی؛ حسین صفوی شاملو


7. حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

10.22059/jcl.2013.35227

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی