دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-145 

مقاله علمی - پژوهشی

1. حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی

صفحه 1-21

10.22059/jcl.2012.32109

باقر انصاری؛ اسماعیل انصاری