بررسی تطبیقی بازداشت موقت در مقررات و رویه دادگاه¬های کیفری بین¬المللی با اسناد حقوق بشر و حقوق داخلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم قضائی و رئیس اداره تدوین قوانین قوه قضائیه

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه آزاد واحد قم و قاضی دادگستری

چکیده

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد . همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین­المللی.
هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Survey Of Detention In Constitution And Judgment Rules Of Procedure Of In Criminal Courts Based On Human Rights And Civil Rights

نویسندگان [English]

  • Javad Tahmasebi 1
  • Amin Golriz 2
1 Assistan Professor, University of judicial sciences and administrative Services, Tehran, Iran
2 Master of criminal law, Qom Islamic Azad University, Qom,Iran
چکیده [English]

Detention has been taken into staff consideration as a restrictive action since a long time ago. Besides quite a few multiple documents are issued in connection with freedom support against detention by human rights defenders and international organization.
Since illustration of these documents practically display, digging in method of international penal courts such as permanent and temporary regarding to this issue could point to benefit amount in courts from these documents.
Also survey of the civil rights in detention as providing criminal could express this issue that how much is benefit amount of the civil rights from human rights documents and clarify legislative policy approach of the civil rights regarding to inclination to documents or to rules or procedure of international criminal courts. therefore examination of these issues can suitably assist with energizing the civil rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Detention. international criminal courts. municipal law international human. rights documents. presumption of innocence