دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1360719، شهریور 1391، صفحه 1-131 
مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

صفحه 19-36

10.22059/jcl.2012.32103

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری؛ سجاد رادپرور