موجبات و آثار ابطال گواهینامة حق اختراع

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوقِ دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در نظام­های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامۀ دعوا برای ابطال گواهینامۀ حق اختراع را با اثبات موجبات مقرّر در مادۀ مذکور پیش­بینی نموده است. نتیجۀ چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامۀ حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می­گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسؤلیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض­کنندۀ حقوق مذکور تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grounds and Effects of Patent Invalidation

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sadeghi 1
  • Mehdi Amini 2
1 Assocaite Professor Department of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student in Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In different legal systems, there is an opportunity to oppose a granted patent. The notice of post grant opposition shall contain grounds on which the opposition is based. Grounds such as: Lack of patentability; insufficient disclosure; and extension of the scope of protection beyond what was contained in the application as originally filed. Also, in Iranian legal system Article 18 of "patents, industrial designs and trademarks Act" predicts possibility of patent invalidation and sets forth several categories of grounds on which a relevant person may oppose a granted Iranian patent. The result of such action may be revocation of a patent partially or totally.Patent invalidation may affect on third party's rights and obligations, persons such as parties of technology transfer contracts or infringers of intellectual property rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventor. Patent. Invalidation. Patentability. Disclosure. Patents Industrial designs and Trademarks Act