ماهیت حقوقی سهام پذیرفته¬شده در بورس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ­های متفاوتی به این سوالات داده­اند. مقالۀ حاضر با بررسی مفهوم ورقه­ بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری­های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می­پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند.  سهم که زائیدۀ حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می­شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می­شود که آن­را به وجود آورده­اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می­شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل­گیری خود متمایز می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Shares in Stock Exchanges

نویسندگان [English]

  • Majid Ghamami 1
  • Maryam Ebrahimi 2
1 Assistant Professor of Private and Islamic Law Department Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Private Law, University of Tehran ,Tehran ,Iran
چکیده [English]

This article contains an analysis of the Iranian, German and Austrian law of shares as securities. Stocks are issued to the capital market with a view for them to circulate among market participants. Iranian legal scholarship has seen a debate on the nature of shares. Some classify them as property while other classifies them as obligations. The distinction is of interest because certain rules of law are said to apply to assets that are property, but not apply to obligations.
This paper will put forward the thesis that listed stocks in stock exchanges are born as obligations but continue as property with particulars of their own kind. They are asset invented by market participants. They are fungibles and have been created to circulate in liquid markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock. Securities. Property. Obligations. Exchange