حقوق اطلاعات از منظر تحلیل اقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم¬شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حقوق اطلاعات یکی از رشته­های نوظهور است که موضوع و اهداف و مسائل آن به صورت دقیق صورت­بندی نشده است. آزادی، مالکیت و کنترل هزینه فایده­ای، سه مبنای نظری مهم حقوق اطلاعات است که برای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه اطلاعات مورد توجه قرار می­گیرند. این مقاله جایگاه مبنای سوم در ایجاد و اعمال قواعد ناظر بر حقوق اطلاعات را که در چهارچوب مطالعات موسوم به تحلیل اقتصادی حقوق صورت می­گیرد مطالعه کرده است. از این منظر، اطلاعات کالایی است با اوصاف خاص و متمایز از سایر کالاها که در تنظیم قواعد حقوقی ناظر بر اطلاعات باید به این اوصاف و بازار خاص آن توجه داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Information Law

نویسندگان [English]

  • Bagher Ansari 1
  • Esmail Ansari 2
1 Assistant professor of Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student of criminal law and criminology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Information Law is an emerging field of study which its subject-matter, aims and issues are under-developing and formulation. There are three main approaches to information law issues and challenges: one approach, maintains that information is free or must be free, second approach, based on propertization, extends property protections to information, and third one insists on the cost-benefit control of information. This article, with due regard to third approach, intends to elaborate on the Information Law by applying concepts and methods of economic analysis of law.
Information, in the economic analysis of Law, being as public goods, has special features which distinguish it from other goods. These features make its market special and different from other markets. Hence, regulation of information issues and market must be based on these features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis. Information Law. intellectual property. News. advertizing