موضوعات = آیین دادرسی کیفری
تعداد مقالات: 7
1. مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 493-519

10.22059/jcl.2017.243924.633561

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی


4. مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-119

10.22059/jcl.2017.234812.633501

علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری


5. اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-224

10.22059/jcl.2016.58608

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی


6. ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 699-724

10.22059/jcl.2015.55785

عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور