موضوعات = آیین دادرسی کیفری
مطالعۀ تطبیقی ضوابط احاله در نظام‏ های کیفری ایران و فرانسه

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 715-736

10.22059/jcl.2022.338052.634309

سید رضا فقیهی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سید ابراهیم قدسی


مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 493-519

10.22059/jcl.2017.243924.633561

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی


مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-119

10.22059/jcl.2017.234812.633501

علی حاجی پور کندرود؛ سید محمد هاشمی؛ اسدالله یاوری


اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 205-224

10.22059/jcl.2016.58608

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی