کلیدواژه‌ها = مسئولیت
تأثیر مسئولیت داور بر اعتبار رأی داوری در‎ ‎حقوق ایران، امریکا و چین

دوره 14، شماره 2، دی 1402، صفحه 1049-1068

10.22059/jcl.2023.360174.634513

جعفر نوری یوشانلوئی؛ امیرمحمد قربان نیا؛ زهرا ناطقی؛ امیر رمضان تبار آرائی


مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 141-155

10.22059/jcl.2018.243128.633555

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی