دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1389، صفحه 1-164 (پاییز و زمستان)