قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در بخش نخست مقاله گفته شد که امروزه در غالب کشورهای جهان از جمله اخیراً در کشورمان، قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده اما ارکان لازم و اساسی این قوانین که تعیین‌کننده قلمرو اِعمال آنان هستند، کمتر مورد توجه بوده است. این ارکان را می‌توان در سه مورد خلاصه نمود: 1- مصرف‌کننده؛ 2- عرضه‌کننده کالا و خدمات و 3- رضایت به مصرف.
بر این اساس، مطالب مقاله به سه گفتار تقسیم گردید: گفتار اول که به بررسی "مفهوم مصرف‌کننده" و عوامل موثر در تشخیص آن اختصاص داشت، در بخش نخست مقاله ارایه شد. اینک در بخش دوم نیز بنا داریم با همین روی‌کرد و با اتکاء بر مطالعه تطبیقی، دو رکن دیگر را مورد بررسی قرار دهیم. از این‌رو، ابتدا در گفتار دوم، به بررسی "مفهوم عرضه‌کننده کالا و خدمات" و عوامل موثر در آن خواهیم پرداخت و سپس در گفتار سوم رکن آخر اعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده یعنی "رضایت به مصرف"‌ بررسی خواهد شد. در پایان نیز نتایج مطالب مطروحه ارایه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumer Protection Legislations: Their Application and Effective Factors

نویسندگان [English]

  • Morteza Adel 1
  • Behnam Ghafari Farsani 2
1 Assistant Professor In Faculty of Law, University of Tehran
2 PhD student In Faculty of Law, University of Tehran
چکیده [English]

In the first part of this article it was mentioned that nowadays in most countries consumer protection acts are approved, however, necessary and fundamental aspect of these legislations, i.e., determining the scope of their application have received less attention, both in legislations and in law books. It can be claimed that the precise determination of the ambit of these acts depends on three elements and concepts to be specified, that is, Consumer, Supplier and Consent to Consumption.
The concept of consumer and its effective factors was completely debated in the first part of this article. In the current part, supplier and consumption consent will be dealt with coupled with some comparative studies. In the end, the conclusion of article will be rendered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • Supplier
  • Consumption Consent
  • Consumer Protection
  • Rights
  • Iranian Law
الف- فارسی
1- سالکی، حسین (1365) حمایت از مصرف‌کننده، تهران: انتشارات پیشبرد.
2- صفائی، سید حسین، عادل، مرتضی، کاظمی، محمود و میرزا نژاد، اکبر (1384) حقوق بیع بین‌المللی؛ با مطالعة تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3- عادل، مرتضی و غفاری فارسانی، بهنام (1387) مصرف‌کننده و حقوق بنیادین او، تهران: طرح پژوهشی انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
4- کاتوزیان، ناصر (1380) قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
5- کاتوزیان، ناصر (1382) الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- کله-الوا، ژان (1379) "تعریف مصرف‌کننده"، ترجمه عبدالرسول قدک، مجله تحقیقات حقوقی، ش 29-30.
 
ب- انگلیسی
1- American Heritage (2000) Dictionary of the English Language, 4th Edition, NewYork: Houghton Mifflin Company.
2- Bergamini, Elisabetta, "Sale of Goods to Consumer- Evolution of Consumer’s Role in International Private Law", Available at:
http://www. mcmp. gov. mt/pdfs/consumers/Mar05Seminar/Elisabetta_Bergamini. pdf
3- Bernitz, Ulf (1978) "On the Consumer Concept and Consumer Protection Priorities: Remarks on the Paper by Reifner", Journal of Consumer Policy, Vol. 2, No. 3.
4- Cartwright, Peter (2001) Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory and Policy in the UK, Cambridge University Press.
5- Giri, H. N. (1987) Consumers, Crimes and the Law, New Delhi: Ashish Publishing House.
6- Herre, Johnny, Hondius, Ewoud and Alpa, Guido, ˝The Notions of Consumer and Professional and Some Related Questions˝; Available at:
http://www. sgecc. net/pages/downloads/consumers_and_professionals. pdf
7- Hondius, Ewoud (2006) "The Notion of Consumer: European Union versus Member States", Sydney Law Review, Vol. 28, PP. 89-98.
8- Howells, Geraint G. , Micklitz, Hans-W. & Wilhelmsson, Thomas (2006) European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive, London: Ashgate Publishing Ltd.
9- Mérigeau; Martine (2007) "Health and Consumer Intergroup Meeting on The Revision of the Consumer Acquis European Parliament", Available at:
http://intergroup.epha.org/IMG/doc/Health_and_Consumer_Intergroup_Meeting_
20_06_ 2007_Merigeau1. doc
10- Miller, C. J. , Harvey, Brian W. & Parry Deborah L. (1998) Consumer and Trading Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press.
11- http://www. fr. wikipedia. org/