مفهوم، ماهیت و آثار حقوقی شرط ادارۀ دادرسی در بیمۀ مسوولیت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اغلب بیمه‌نامه‌های مسؤولیت حاوی شرطی هستند که به بیمه‌گرا اجازه می‌دهند در صورت اقامة دعوا از سوی شخص ثالث زیاندیده در ارتباط با خطری که تحت پوشش بیمه است، به نمایندگی از بیمه‌گذار هدایت و ادارة دعوا را به عهده بگیرد. هدف اصلی شرط، اعطای حق انحصاری به بیمه‌گر جهت کنترل دعوا و جلوگیری از تبانی زیاندیده و بیمه‌گذار است. در ارتباط با ماهیت حقوقی، اعتبار و بویژه آثار منفی و مثبت این شرط بر بیمه‌گر و بیمه‌گذار پرسش‌های زیادی مطرح است. این مقاله با یک نگاه تطبیقی به پرسش‌های مطرح در این زمینه پاسخ می­گوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature and Effects of "Direction of Defense Clause" in Liability Insurance

نویسنده [English]

  • Mohssen Izanlou
Assistant Professor In facaulty of Law of University of Tehran
چکیده [English]

Liability and Insurance policies usually include provisions which state that the insurer may defend against any suit, by third party injured, alleging bodily injury or property damage resulting from an occurrence that is within the scope of the insurance coverage. This type of provision serves often to afford the insurer the exclusive right in regard to exercising control over the defense of an insured; by which the insurer protects its financial interest in the matter.
There are many questions regarding the legal nature, validity and, particularly, positive and negative effects of such a provision upon the insurer and the insured.
The article examines the various aspects of these questions and their responses in Iranian law with a comparative view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability insurance
  • Defense Clause
  • agency
  • Third party claim
  • Stopple
الف- فارسی
1-   امامی، سید حسن، (1340)، حقوق مدنی، ج1، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
2-   شمس، عبد الله(1381)، آیین دادرسی مدنی، ج2، چاپ اول، نشر میزان.
3-   کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی، عقود معین، ج4، عقود اذنی- وثیقه­های دین، شرکت سهامی انتشار.
4-   کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن (1387)، بیمۀ مسوولیت مدنی، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه تهران.
ب-انگلیسی و فرانسوی
1-       Beignier(Bernard)(1999), Droit du contrat d'assurance, Puf.
2-       Birds(John) & Hird(Norma J. )(2001), Birds’ Modern Insurance Law, 5th Ed. , Thomson, Sweet & Maxwell.
3-       Dobbyn(John F. )(2003), Insurance Law, Thomson & West.
4-       Fontaine(Marcel)(2006), Droit des assurances, Precis de la faculte de droit de l’Universite catholique de Louvain, 3e ed. , Larcier.
5-       Groutel(Hubert), Leduc(Fabric), Pierre(Philippe) et Aselain(Maud), (2008), Traite du contrat d’assurance terrestre, Litec.
6-       Lambert-Faivre(Yvonne)(1995), Droit des assurances, 9e ed. , Dalloz.
7-       Mazeaud(Henri, Leon et Jean)(1950), Traite theorique et pratique de la responsabilite civile, t. 3,4e ed. , Montchristien.
8-       Picard(Maurice) et Besson(Andre)(1975), Traite de droit des assurances, t. 1: Le contrat d’assurances, LGDJ.
9-       Keeton(Robert A. ) & Widiss(Alain I. )(2003), Insurance Law, Printed in United States of America, Thomson & West.
Viney(Genevieve) et Jourdain(Patrice)(2001), Les effets de la responsabilite, 2e ed. , LGDJ