موضوعات = مطالعات بین رشته ای
روش‌شناسی حقوق تطبیقی

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 695-717

10.22059/jcl.2019.278143.633814

الهه محسنی