موضوعات = حقوق اقتصادی
بررسی کارایی سازش در دعاوی مسئولیت مدنی با تمرکز بر نظریۀ کوز

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 171-198

10.22059/jcl.2023.348312.634417

مینا بلوری فر؛ بیژن حاجی عزیزی؛ فیض الله جعفری


بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 361-384

10.22059/jcl.2017.62541

سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی