نویسنده = محمود کاظمی
جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 137-154

10.22059/jcl.2013.35236

محمود کاظمی؛ نسرین طباطبائی حصاری