نویسنده = سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
تعداد مقالات: 5
1. قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-121

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان


2. مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 879-900

سیده فرزانه یوسفی؛ سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


3. رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 299-321

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


5. حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی