دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل کیفرشناختی تبعیض طبقاتی در تعیین و اجرای کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر؛ مطالعۀ تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402

10.22059/jcl.2023.348853.634421

ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده


مسئولیت مدنی ناشی از سوء‌استفاده از اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22059/jcl.2023.352651.634448

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


مطالعه تطبیقی شروط و آثار ضمان عوض در حقوق ایران و اسلام، و نظریه علت در نظام رومی ژرمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22059/jcl.2023.346489.634404

اعظم حیدری سورشجانی؛ احمد دیلمی؛ سید مهدی دادمرزی


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی دولت‌ها در قبال استفاده کنندگان واکسن کووید 19 در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22059/jcl.2023.355806.634474

احمد جعفری؛ حمید ابهری؛ سام محمدی