دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی نظریه حکومت قانون واحد بر تمام روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jcl.2021.306097.634038

لعیا جنیدی؛ رسول بهرامپوری


2. مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگرشی به نظام آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jcl.2021.319678.634165

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو


3. احاله دادرسی کیفری میان کشورها ؛ بازشناسی مفهوم و چالش های عملی آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.313481.634105

راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی


4. مطالعه تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.317984.634142

ناهید پارسا؛ حمید ابهری


5. امکانسنجی اجرای سیاست قانونی‌سازی مواد مخدر در نظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22059/jcl.2021.322882.634182

آزاده صادقی


6. مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به واسطه ابهام در رویۀ قضایی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22059/jcl.2021.322583.634230

مریم فرحی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار