دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به واسطه ابهام در رویۀ قضایی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22059/jcl.2021.322583.634230

مریم فرحی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار


مطالعه تطبیقی ضوابط احاله در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

10.22059/jcl.2022.338052.634309

اسماعیل هادی تبار؛ سید رضا فقیهی


قرارداد توزیع انتخابی از منظر حقوق رقابت(مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.22059/jcl.2022.335430.634285

سجاد کلانترزاده سعدآباد؛ محمدباقر پارساپور


ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22059/jcl.2022.340412.634332

ناهید پارسا


قواعد صلاحیت نسبی محاکم کیفری در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22059/jcl.2022.334117.634282

محمد عباس زاده؛ محمدجواد فتحی


نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22059/jcl.2022.341041.634339

سعید محسنی؛ فائزه تیموری مقدم؛ مهسا رباطی


بررسی تطبیقی اصل تعداد محدود در حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22059/jcl.2022.335657.634288

مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود


تشریفات سنّتی تنظیم وصیت‌نامه و جایگاه آن در وصیت الکترونیکی؛مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22059/jcl.2022.343373.634360

بختیار عباسلو؛ احسان بهرامی


اعمال «نظم عمومی در ابطال آرای داوری » و اثر آن در عدم « شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال شده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22059/jcl.2022.336324.634297

رضا مسعودی


مصادیق خانواده در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائه تحلیل اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jcl.2022.330840.634250

فاطمه ابراهیمی ورکیانی