دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی نظریه حکومت قانون واحد بر تمام روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22059/jcl.2021.306097.634038

لعیا جنیدی؛ رسول بهرامپوری


2. مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگرشی به نظام آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jcl.2021.319678.634165

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو


3. احاله دادرسی کیفری میان کشورها ؛ بازشناسی مفهوم و چالش های عملی آن در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.313481.634105

راضیه بختیار نصرآبادی؛ محمدعلی اردبیلی


4. مطالعه تطبیقی ضابطه‌های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22059/jcl.2021.317984.634142

ناهید پارسا؛ حمید ابهری