دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به واسطه ابهام در رویۀ قضایی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22059/jcl.2021.322583.634230

مریم فرحی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار


2. محصول دیجیتال به مثابه کالا درحقوق بیع بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22059/jcl.2021.324759.634205

میرقاسم جعفرزاده؛ وحید عاکفی قاضیانی


3. بررسی تطبیقی تاثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه و حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22059/jcl.2021.319592.634157

معصومه زمانیان؛ زهرا وطنی


4. ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویه روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22059/jcl.2022.334558.634278

سید حسین صفایی معافی؛ رضا دریائی؛ اکبر ایمانپور


5. تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه: مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22059/jcl.2022.328249.634232

ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها؛ محمد جعفر حبیب زاده


6. مطالعه تطبیقی ضوابط احاله در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1401

10.22059/jcl.2022.338052.634309

اسماعیل هادی تبار؛ سید رضا فقیهی


7. قرارداد توزیع انتخابی از منظر حقوق رقابت(مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.22059/jcl.2022.335430.634285

سجاد کلانترزاده سعدآباد؛ محمدباقر پارساپور


8. ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22059/jcl.2022.340412.634332

ناهید پارسا