دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

قرارداد توزیع انتخابی از منظر حقوق رقابت(مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.22059/jcl.2022.335430.634285

سجاد کلانترزاده سعدآباد؛ محمدباقر پارساپور


قواعد صلاحیت نسبی محاکم کیفری در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22059/jcl.2022.334117.634282

محمد عباس زاده؛ محمدجواد فتحی


مصادیق خانواده در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائه تحلیل اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jcl.2022.330840.634250

فاطمه ابراهیمی ورکیانی


مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل توسط داور در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا و قواعد کانون وکلای بین المللی .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22059/jcl.2022.346687.634406

همایون مافی؛ زهرا میرشاه پناه؛ عباسعلی دارویی


مطالعه تطبیقی نهاد ارزیابی حضانت : رویکردی علمی و بین رشته‌ای در دعاوی حضانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22059/jcl.2022.347533.634410

اعظم اولادی قادیکلایی؛ هاجر آذری