دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. مطالعه انتقادی نظام دادرسی کار ایران؛ با نگرشی به نظام آلمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22059/jcl.2021.319678.634165

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو


2. مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به واسطه ابهام در رویۀ قضایی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22059/jcl.2021.322583.634230

مریم فرحی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار


3. محصول دیجیتال به مثابه کالا درحقوق بیع بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

10.22059/jcl.2021.324759.634205

میرقاسم جعفرزاده؛ وحید عاکفی قاضیانی


4. بررسی تطبیقی تاثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه و حقوق ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.22059/jcl.2021.319592.634157

معصومه زمانیان؛ زهرا وطنی


5. ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویه روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22059/jcl.2022.334558.634278

سید حسین صفایی معافی؛ رضا دریائی؛ اکبر ایمانپور