موضوعات = جرم شناسی
تحولات و رویکرد قضایی سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 217-237

10.22059/jcl.2018.260048.633686

سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور؛ احمد باقری؛ عیسی بزرگمهر


«مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 661-683

10.22059/jcl.2018.251909.633627

سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند


ویژگی‌های سیاست‌های کیفری عوام‌گرا؛ مطالعۀ تطبیقی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 137-155

10.22059/jcl.2014.36317

محمد باقر مقدسی؛ محمد فرجیها