کلیدواژه‌ها = حقوق فرانسه
رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 299-321

10.22059/jcl.2016.58613

ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 317-333

10.22059/jcl.2014.52944

محمد جلالی؛ حامد کرمی