موضوعات = حقوق اسلامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی چالش‌های ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 443-473

غلامحسین الهام؛ رضا زهروی


3. قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 359-378

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی


4. تأملی بر ماهیت حق انصراف در قرارداد‌های الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-153

محمدمهدی الشریف؛ حسین اسعدی